Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Załącznik
do Uchwały Nr XL/404/02
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 27 lutego 2002 r.S T A T U T
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w OleśnieI. Postanowienia ogólne:

§ 1
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie zwany dalej Zakładem działa na podstawie : ogólnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

§ 2
Zakład jest zakładem budżetowym i jest jednostką organizacyjną Gminy Olesno.

§ 3
1.Siedzibą Zakładu jest miasto Olesno.
2.Zakład zakresem działania obejmuje obszar miasta i gminy Olesno.

§ 4
Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Zarząd Miejski w Oleśnie.


II. Zakres działalności:

§ 5
1. Przedmiotem działania Zakładu jest :
1/ produkcja wody,
2/ odprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie,
3/ prowadzenie innej działalności użyteczności publicznej za zgodą lub na polecenie Zarządu Miejskiego.


§ 6
Majątek Zakładu jest mieniem Gminy Olesno będącym w trwałym zarządzie Zakładu.

§ 7
Zakład dysponuje samodzielnie rachunkiem bankowym.


III. Zasady gospodarki finansowej:

§ 8
1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
2. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Zarząd Miejski w Oleśnie z zachowaniem kwot dotacji uchwalonych przez Radę Miejską w Oleśnie.

§ 9
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Zakład rozlicza się z budżetem gminy Olesno.
3. Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Zakład pokrywa z uzyskiwanych przychodów oraz dotacji z budżetu gminnego ustalonej corocznie uchwałą budżetową.
4. Wszelkie nadwyżki i niedobory Zakładu rozliczane będą z budżetem Gminy Olesno.
5. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem przeprowadza Skarbnik Gminy.


IV. Struktura organizacyjna:

§ 10
1. Działalnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji kieruje Kierownik.
2. Bieżący nadzór nad pracą Kierownika sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Olesno.
3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarząd Miejski.
4. Kierownik kieruje Zakładem w ramach niniejszego statutu oraz na mocy i w granicach udzielonego mu przez Zarząd Miejski w Oleśnie pełnomocnictwa i innych przepisów prawa.
5. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Miejskiego w Oleśnie.
6. Kierownik zarządza Zakładem oraz reprezentuje go na zewnątrz.
7. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego wyznaczona.

§ 11
1. Do zakresu czynności Kierownika Zakładu należy w szczególności:
a/ Przestrzeganie postanowień statutu,
b/ Pełne realizowanie celów i zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
c/ Stały nadzór nad wypełnianiem obowiązków zatrudnionych pracowników,
d/ Zaciąganie zobowiązań do wysokości kwot określonych planem finansowym zatwierdzonym przez Zarząd Miejski w Oleśnie,
e/ Udzielanie dalszych pełnomocnictw w ramach posiadanego pełnomocnictwa Zarządu Miejskiego w Oleśnie,
f/ Do udzielania dalszego pełnomocnictwa wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności,
g/ Organizowanie i zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

§ 12
Strukturę organizacyjną określi Regulamin Organizacyjny Zakładu po uzyskaniu przez Kierownika pozytywnej opinii Zarządu Miejskiego w Oleśnie.

§ 13
1.Prawa i obowiązki pracowników określają:
a/ ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy,
b/ wewnętrzne regulaminy zakładowe.


V. Postanowienia końcowe:

§ 14
Przekształcenie lub likwidację Zakładu Wodociągów i Kanalizacji może przeprowadzić Rada Miejska w Oleśnie.

§ 15
Zmiany w statucie może wprowadzić Rada Miejska w Oleśnie na wniosek Zarządu Miejskiego w Oleśnie.

§ 14
1. Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej.
2. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest w ramach obowiązku nadzoru przez Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i podporządkowanych im pracowników w zakresie ich kompetencji.

§ 15
1. Prawa i obowiązki pracowników określają :
a) ogólnie obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy,
b) wewnętrzne regulaminy zakładowe.
2. System wynagradzania pracowników reguluje regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

§ 16
1. Nadzór nad działalnością statutową Zakładu sprawuje Zarząd Miejski.
2. Kontrolę działalności statutowej Zakładu sprawuje Zarząd Miejski i Rada Miejska poprzez swoje struktury.
3. Bieżący nadzór nad pracą Kierownika sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Olesno.

§ 17
Przekształcenie lub likwidację Zakładu Wodociągów i Kanalizacji może przeprowadzić Rada Miejska w Oleśnie.

§ 18
1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.
2. Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku.


Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Jerzy ChęcińskiMetryczka
  • opublikowano:
    02-07-2003 14:29
    przez: Justyna Tomys
  • zmodyfikowano:
    11-09-2003 10:26
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×