Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

StatutS T A T U T
Miejskiego Domu Kultury w OleśnieI. Postanowienia Ogólne


§ 1
1. Miejski Dom Kultury w Oleśnie - zwany dalej w skrócie MDK – jest organizacyjnie jednostką Miasta i Gminy Olesno, stanowiąc jego funkcjonalnie wyodrębnioną część majątku .
2. MDK działa w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. nr 114 z 1991. Poz. 493 , z późniejszymi zmianami ) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2
1. MDK obejmuje zakresem działalności obszar miasta i gminy Olesno .
2. Siedzibą MDK jest miasto Olesno .

§ 3
1. Bezpośredni nadzór nad MDK sprawuje Zarząd Miejski w Oleśnie, który zapewnia mu środki niezbędne dla jego utrzymania i rozwoju .

§ 4
1. MDK używa pieczęci podłużnej o treści : Miejski Dom Kultury w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście 31, tel. 3582445 woj.opolskie.
MDK może również używać pieczęci okrągłej z Godłem Państwa w środku i nazwą w pełnym brzmieniu w otoku .


II. Zakres działalności

§ 5
1. Miejski Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury.
2. Do zakresu działania Miejskiego Domu Kultury należy w szczególności :
a) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczanie opieką twórczości ludowej – sprawowanie mecenatu nad młodymi talentami,
b) prowadzenie działalności instrukcyjno – metodycznej,
c) zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez:
- organizowanie koncertów, wystaw, spotkań autorskich i odczytów,
- organizowanie imprez rozrywkowych,
- organizowanie imprez okolicznościowych,
d) współpraca z przedszkolami, szkołami oraz innymi instytucjami.

§ 6
1. Miejski Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
- realizowania imprez zleconych,
- świadczenia usług: plastycznych , nagłośnieniowych, gastronomicznych,
- wynajmu sali oraz garaży,
- prowadzenie impresariatu artystycznego,
- wynajmu sprzętu technicznego,
- organizowanie kursów: tańca towarzyskiego, języków obcych i innych.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona na zasadach odrębnych określonych przepisami szczegółowymi, przewidującymi możliwość prowadzenia takiej działalności.


§ 7
Do statutowych obowiązków Miejskiego Domu Kultury należy współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, poprzez udostępnianie pomieszczeń na jego działalność oraz wspieranie podejmowanych przez ten ruch inicjatyw ( w granicach planu finansowego ).III. Zasady gospodarki finansowej


§ 8
1. Miejski Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Miejski Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową instytucji kultury w oparciu o zatwierdzony przez Radę Miejską plan finansowy.
3. Projekt planu finansowego przedkładany jest Zarządowi Miejskiemu w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. Do składania w imieniu MDK oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków wymagane jest współdziałanie dwóch osób – Dyrektora MDK i Głównego Księgowego lub dwóch osób przez nich upoważnionych.

§ 9
1. Miejski Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Miejskiego Domu Kultury są :
- wpływy z prowadzonej działalności,
- dotacje gminy,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

§ 10
Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w przepisach szczegółowych.


IV. Struktura organizacyjna

§ 11
1. Działalnością Miejskiego Domu Kultury kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie Uchwały Zarządu .
3. Dyrektor zarządza instytucją oraz reprezentuje ją wobec innych instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.
4. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego wyznaczona.

§ 12
Do zakresu czynności Dyrektora MDK należy w szczególności :
- pełne realizowanie celów i zadań MDK,
- należyta organizacja MDK,
- stały nadzór nad spełnieniem obowiązków zatrudnionych pracowników,
- koordynowanie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy,
- współdziałanie z innymi placówkami upowszechniania kultury,
- opracowanie planu dochodów i wydatków MDK,
- nadzór nad należytym funkcjonowaniem wszelkich urządzeń technicznych i gospodarczych znajdujących się w MDK,
- planowanie oraz nadzór nad właściwym wykonaniem prac remontowych i konserwatorskich ,
- przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia MDK,
- reprezentowanie MDK na zewnątrz.

§ 13
1. Struktura organizacyjna oraz zasady pracy Miejskiego Domu Kultury określone są w regulaminie organizacyjnym i regulaminie pracy.
2. Organizację wewnętrzną instytucji określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórcow.


V. Majątek MDK w Oleśnie i postanowienia końcowe

§ 14
Majątek MDK w Oleśnie stanowi własność Gminy Olesno.

§ 15
Przekształcenie, przekazanie lub likwidacja MDK w Oleśnie następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie.

§ 16
Zmiany w Statucie może wprowadzić Rada Miejska w Oleśnie na wniosek Zarządu Miejskiego w Oleśnie.

§ 17
Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2000 r.Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury

Ernest HoberMetryczka
  • opublikowano:
    02-07-2003 08:38
    przez: Justyna Tomys
  • zmodyfikowano:
    11-09-2003 10:11
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×