Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

§ 1

 1. NAZWA PRZEDSZKOLA

 1. Publiczne Przedszkole nr 4

  ul. Krasickiego 3

  46-300 Olesno

 2. Organ prowadzący: Gmina Olesno.

 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kurator Oświaty w Opolu.

 4. W przedszkolu istnieje możliwość nauczania języka obcego ( niemiecki lub angielski ) we wszystkich grupach wiekowych.

§ 2

 1. Przedszkolu , na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców może być nadane imię

 2. Imię przedszkolu nadaje organ prowadzący.

§ 3

Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

 

INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 4

W statucie przedszkola określa się:

 1. Dzienny czas pracy przedszkola – 9,5 godz. Od 6 30 – 16 00 ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem podstawy programowej.

 2. Termin przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

 3. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej i organu prowadzącego przedszkole.

 4. Wyżywienie dziecka jest odpłatne a wysokość opłat jest zależna od ilości spożywanych posiłków przez dziecko w ciągu dnia.

 5. Dzienna stawka wyżywienia ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą rodziców, uwzględniając przepisy dotyczące norm żywieniowych i aktualnych cen rynkowych produktów.

 6. Rodzice ponoszą pełny koszt wyżywienia dziecka.

 7. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w pełnej wysokości dziennej stawki żywieniowej.

 8. Opłatę za korzystanie z usług przedszkolnych i za wyżywienie rodzice winni wpłacać do 10 każdego miesiąca.

 9. Opłatę za korzystanie z usług przedszkolnych ponoszą rodzice zgodnie z Uchwałą Nr XX/136/96 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 07.02.1996r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

 10. W przypadku pobytu dziecka w szpitalu, sanatorium po złożeniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej pobyt dziecka w placówkach leczniczych rodzice mogą ubiegać się o zwrot całej lub częściowej opłaty stałej za przedszkole.

 11. Na wniosek rodziców przedszkole może organizować zajęcia poza programowe płatne przez rodziców.

 12. Organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny umożliwi w przedszkolu zorganizowanie przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich, a dyrektor przedszkola będzie współpracować w organizacji tych praktyk.

 13. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA.

§ 5

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty – Dziennik Ustaw z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności :

 1. wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez różnorodne formy zajęć promujących zdrowie, aktywność ruchową i twórczą,

 2. sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

 3. współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

 4. przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami lub opiekunami wychowanków, ze szkołami działającymi w środowisku, z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi i gospodarczymi zainteresowanymi działalnością placówki przedszkolnej.

§ 6

Przedszkole umożliwia dzieciom realizacje zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w szczególności w zakresie:

 1. Podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 2. Przedszkole realizuje w ramach planu zajęć naukę religii, nie uczestniczenie dzieci w zajęciach religijnych nie może być powodem dyskryminacji.

 3. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę przez nauczyciela.

 4. Religia prowadzona jest jako zajęcie nadobowiazkowe.

 5. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w ramach współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 6. W miarę potrzeb środowiskowych do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne po uprzednim przedstawieniu przez rodziców opinii psychologiczno – lekarskiej.

§ 7

 1. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

 2. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i higienicznych warunków zabawy, pracy i nauki w czasie ich pobytu w przedszkolu jak również podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola.

 3. Za bezpieczeństwo dziecka podczas pobytu w przedszkolu odpowiada nauczyciel .

 4. Podczas wyjść poza teren przedszkola dodatkową osobą nadzorującą bezpieczeństwo dzieci jest woźna oddziałowa.

 5. Rodzicom dzieci znajdującym się w trudnych warunkach materialnych, losowych zapewnia się doraźną pomoc materialną w porozumieniu z organem prowadzącym. Osoby znajdujące się w wyżej wymienionej sytuacji będą kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania pomocy finansowej.

 6. Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice, opiekunowie lub osoby pełnoletnie, przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Odbiór dzieci ustala szczegółowo ramowy rozkład dnia. 

§ 8

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań (integracja).

 2. Dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest aby nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu jeżeli organizacja pracy przedszkola na to pozwala.

 3. Praca nauczyciela w klasie zerowej nie może trwać dłużej niż dwa lata.

 4. Przedszkole może zapewnić rodzicom możliwość wpływania na dobór nauczyciela, któremu dyrektor powierza dany oddział.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 9

 1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców,

 5. jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

 6. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, jeżeli została utworzona,

 7. odpowiada za stan i bezpieczeństwo majątku przedszkola,

 8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 9. zapewnia wszystkim wychowankom i pracownikom warunki pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy,

 10. udziela pomocy i instruktażu wszystkim pracownikom oraz ich ocenia,

 11. organizuje współpracę z rodzicami i środowiskiem,

 12. realizuje zalecenia organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny,

 1. Rada pedagogiczna którą tworzą:

 1. dyrektor

 2. nauczyciele

 • Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z regulaminem rady.

 • Dyrektor placówki – przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki przedszkolnej.

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 1. Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy placówki.

 2. Dokonywanie oceny pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej w świetle realizacji rocznego planu pracy w oparciu o program wychowania przedszkolnego.

 3. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • Organizację pracy placówki w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej dla nauczycieli w danym roku szkolnym

 • Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych wyróżnień

 • Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych – zatrudnienie nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych lub zastępczych.

 • Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków

 • Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 • Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra wychowanków lub dobro osobiste rodziców a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

 • Rada pedagogiczna przygotowuje projekt placówki, albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie placówki

 1. Rada rodziców, będąca reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 1. zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci przedszkola,

 2. rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

 3. reprezentacja rodziców może także przybrać inna nazwę niż rada rodziców.

 1. W przedszkolu może być utworzona rada przedszkola, którą tworzą w równej mierze przedstawiciele rodziców i nauczycieli:

 1. wyboru przedstawicieli rodziców dokonuje się na zebraniu ogólnym rodziców zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

 2. wyboru przedstawicieli nauczycieli dokonuje rada pedagogiczna w trybie ustalonym w regulaminie,

 3. powstanie rady pierwszej kadencji organizuje dyrektor rady pedagogicznej i rady rodziców.

 1. Każdemu z organów przedszkola gwarantuje się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 2. Informacje o podejmowanych działaniach przekazywane są na posiedzeniach poszczególnych organów.

 3. Sposób rozwiązywania sporów między organami :

 1. wszystkie spory miedzy poszczególnymi organami załatwiane są polubownie na terenie placówki ,

 2. w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu , sprawę przekazuje się zgodnie z kompetencjami, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

§ 10

W przedszkolu nie przewiduje się tworzenia stanowiska wicedyrektora.

§ 11

Rodzice, dyrektor i nauczyciele przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:

 1. rodzice mają prawo do znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,

 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 3. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,

 4. w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się stałe spotkania z rodzicami nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 12

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Przerwy są przewidziane w miesiącu lipcu lub sierpniu. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków wewnątrz i zewnątrz budynku przedszkola.

§ 12 a

Przedszkole jest wielooddziałowe.

§ 13

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 31 maja. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 14

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci opartą o zasadę powszechnej dostępności obejmującą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 2. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do przedszkola mają:

 1. dzieci 6- letnie

 2. dzieci matek i ojców samotnie wychowujących,

 3. dzieci matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji,

 4. dzieci z rodzin zastępczych.

3. Rekrutację prowadzi się według harmonogramu :

a) od 01 – 30 kwietnia wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka do przedszkola,

b) od 01 – 15 maja rozpatrywanie zgłoszonych kart,

c) od 16 – 18 maja wywieszenie w dostępnym miejscu dla zainteresowanych (na tablicy ogłoszeń) listy dzieci przyjętych do przedszkola oraz informacji o ponownym rozpatrzeniu wniosku dla rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte.

4. Dyrektor dokonuje przyjęć dzieci do przedszkola.

5. W sytuacji kiedy liczba zgłoszonych dzieci do rekrutacji jest większa od liczby miejsc to o przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje między przedszkolna komisja powołana przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola.

W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole, dyrektorki przedszkoli, trzech przedstawicieli rodziców po jednym z każdego przedszkola wytypowanych przez radę rodziców.

6.Rodzic ma prawo w przypadku nie przyjęcia dziecka odwołać się na piśmie do dyrektora przedszkola w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji dzieci,

 1. o sposobie załatwienia odwołania dyrektor zawiadomi zainteresowanego w terminie 7 dni od daty odwołania

 2. decyzja dyrektora ma charakter ostateczny

§ 15

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku.

§ 16

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25

 2. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20 w tym 3 – 5 niepełnosprawnych.

 3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 17

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego , albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

 2. Organizacje pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Ramowy rozkład dnia zawiera :

 1. godziny przyprowadzania i odbierania dzieci,

 2. ilość i godziny spożywania posiłków,

 3. czas przeznaczony na zabawę , naukę i odpoczynek.

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 2. Czas trwania zajęć dodatkowych w szczególności zajęć umuzykalniających , nauki języka obcego , nauki religii czy zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :

 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut,

 2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.

§ 18

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art. 67 pkt. 1a: salę zajęć, szatnię dla każdej grupy, łazienki, kuchnię, pomieszczenia organizacyjno – gospodarcze, pomieszczenia biurowe, bibliotekę, gabinet lekarski, pokój nauczycielski oraz ogród zabaw z odpowiednim wyposażeniem.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 19

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy

§ 20

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 2. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

 1. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 2. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

 3. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności i zainteresowań poprzez między innymi prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi opóźnionymi oraz szczególnie uzdolnionymi oraz realizowanie zadań zgodnie z obowiązującym programem i planem rocznym,

 4. prowadzeniem pracy wychowawczo – dydaktycznej i odpowiedzialnością za jej jakość, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego,

 5. systematyczne przygotowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, systematyczne dążenia do osiągnięcia coraz lepszych wyników w pracy, dbanie o powierzony sprzęt, pomoce, zabawki oraz estetyczny wygląd sali,

 6. ścisła współpraca z rodzicami, personelem medycznym i poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

 7. ścisła współpraca w oddziale i między poszczególnymi oddziałami.

 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami oraz zleconą przez dyrektora i radę pedagogiczną.

 2. Nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej i wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

 3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 3. włączenia ich w działalność przedszkola (udział w zebraniach ogólnych i grupowych; udział w zajęciach otwartych; pomoc w organizowaniu wycieczek; pomoc finansową i rzeczową świadczoną na rzecz przedszkola; udział w pracach społecznych na rzecz przedszkola).

 1. Udzielanie informacji na bieżąco w sprawach dotyczących ich dzieci.

 2. Wykonywania dodatkowych zadań wynikających z organizacji pracy w placówce.

§ 21

ZADANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA TERENIE PLACÓWKI

 1. Do obowiązków intendenta w przedszkolu należy:

 • sprawowanie opieki nad pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

 • załatwienie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

 • zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt,

 • nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

 • sporządzanie jadłospisów,

 • uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego,

 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wykonywanie innych czynności polecanych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

 1. Do obowiązków kucharki w przedszkolu należy:

 • przyrządzać punktualnie, zdrowo i higienicznie posiłki,

 • przyjmować z magazynu produkty, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,

 • prowadzić magazyn podręczny,

 • utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,

 • brać udział w kształtowaniu jadłospisów,

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

 1. Do obowiązków pomocy kucharki należy:

 • pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,

 • utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt, naczynia kuchenne,

 • załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów,

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

 1. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

 • utrzymywać w czystości powierzone jej opiece pomieszczenia i w stanie używalności powierzony sprzęt,

 • prać bieliznę z przydzielonego oddziału, oraz wykonywać prace związane z doprowadzeniem pranej bielizny do stanu używalności,

 • dbanie o bezpieczeństwo i życie dzieci,

 • dbanie o estetyczne podawanie posiłków dla dzieci,

 • pomoc podczas spacerów, wycieczek i czynności samoobsługowych dzieci,

 • wykonywać prace ogrodnicze na terenie przedszkola,

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 1. Do obowiązków woźnego przedszkola należy:

 • wykonywać prace wynikające z funkcji określonej w umowie o zatrudnieniu,

 • dokonywać drobnych napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek,

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu,

 • naprawy sprzętu przedszkolnego i zabawek,

 • konserwacja i utrzymanie w stanie używalności sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.

 1. Do obowiązków dozorcy przedszkola należy:

 • strzec mienia przedszkola,

 • utrzymywać czystość na terenie placówki i wokół obiektu,

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

 1. Palacz c.o. zobowiązany jest:

 • dbać o utrzymanie w przedszkolu odpowiedniej temperatury,

 • utrzymywać w stanie używalności urządzenia grzewcze,

 • przestrzegać instrukcji i zarządzeń dotyczących BHP i p / pożarowe,

 • poddawać się okresowym badaniom stanu zdrowia,

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

 1. Konserwator zobowiązany jest:

 • dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu,

 • dokonywać bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń w przedszkolu,

 • instruować pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania maszyn i urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania niszczeniu,

 • wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 22

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.

 2. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 10 lat.

§ 23

Dziecko ma prawo do:

 1. Opieki, wychowania i nauki zgodnie z jego możliwościami i potrzebami psychofizycznymi.

 2. Rozwijania osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych, wzrastania w poczuciu miłości i zrozumienia.

 3. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 4. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

 5. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

 6. Zabawy i pracy umysłowej zapewniającej mu higienę i pełne bezpieczeństwo.

 7. Przygotowania do życia w społeczeństwie w duchu zrozumienia , tolerancji i równości.

 8. Uważnego wysłuchania przez osobę dorosłą.

 9. Nieskrępowanego uczestniczenia w życiu przedszkola.

Obowiązek przestrzegania powyższych zasad ciąży na wszystkich pracownikach przedszkola.

§ 24

 1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:

 1. nieprzestrzegania regulaminu przedszkola,

 2. zalegania z uiszczaniem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu za okres przynajmniej dwóch miesięcy,

 3. nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej przez jeden miesiąc,

 4. utajenia przy wypełnianiu karty dziecka choroby, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

§ 25

1. Prawa i obowiązki dziecka :

 1. dziecko ma prawo do akceptacji takim jakie jest,
 2. spokoju i samotności gdy tego chce ,
 3. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
 4. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi ,
 5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 7. przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić z każdą potrzebą,
 8. spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
 9. badania i eksperymentowania,
 10. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 11. otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
 12. snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu “na rozkaz”,
 13. zdrowego jedzenia i picia , gdy jest głodne i spragnione, regulowania własnych potrzeb,
 14. również prawo do nauki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy

§ 27

1. Przedszkole używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28

1. Zmiany w statucie wymagają postępowania formalno – prawnego obowiązującego w jego przygotowaniu i uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną.

 

UCHWAŁA NR 1 / 2002

Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie z dnia

29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany do Statutu Publicznego Przedszkola nr 4.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. O Systemie Oświaty Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia MEN z dnia 21.05. 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół Dz.U. nr 61 poz. 624 oraz 2§ i 29§ Statucie Publicznego Przedszkola nr 4.

Uchwala się co następuje:

W § 1 zmianie ulega punkt 1.

Przedszkole z Oddziałem Dwujęzycznym nr 4

Zwane dalej Przedszkolem jest Przedszkolem Publicznym w Oleśnie przy ulicy Krasickiego 3.

W punkcie 4

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu są prowadzone jako zajęcia dodatkowe : język niemiecki, język angielski, rytmika –we wszystkich grupach wiekowych.

W § 3 zmianie ulega

Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu :

Publiczne Przedszkole nr 4 ( z Oddziałem Dwujęzycznym)

w Oleśnie

ul. Krasickiego 3

tel. (034) 358 20 60

Na pieczęciach , stemplach, szyldzie może być używany skrót nazwy:

Publiczne Przedszkole nr 4

w Oleśnie

ul. Krasickiego 3

Tel. (034) 358 20 60

W § 11 zmianie ulega

W przedszkolu obowiązują ściśle określone zasady współdziałania organów przedszkola zapewniające w szczególności właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i Statucie Przedszkola oraz zapewniające bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami.

W § 17 zmianie ulega punkt 1

Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną w zakresie nowatorskich rozwiązań programowych , organizacyjnych lub metodycznych mających na celu poprawienie jakości pracy przedszkola.

Praca wychowawczo – edukacyjna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego , lub programu autorskiego opracowanego przez nauczycielki przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

 

 

Nowelizacja Statutu Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 sierpień 2002r. w składzie :

 

1.mgr Katarzyna Jackowska - ....................................

2.mgr Beata Osika - ....................................

3.mgr Dorota Korzonek - .....................................

4.Katarzyna Parkitna - ....................................

5.mgr Iwona Jendrosek - ....................................

6.mgr Katarzyna Szukała - ....................................

7.Agnieszka Smyrek - ....................................

 

Dyrektor – mgr Katarzyna Jackowska

Metryczka
 • opublikowano:
  31-07-2003 08:33
  przez: Justyna Tomys
 • zmodyfikowano:
  11-09-2003 10:48
  przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×