Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

 

 

Statut

Publicznego Przedszkola

w Wachowie

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole.
 2. Siedzibą przedszkola jest wieś Wachów, ul. Polna 15,

46-300 Olesno.

 

 

Cele i zadania przedszkola.

§ 2

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.Wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez różnorodne formy zajęć promujących zdrowie, aktywność ruchową i twórczość.

2.Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i w przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej.

3.Umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez pracę dydaktyczno-wychowawczą prowadzoną w przedszkolu stosownie do wieku i możliwości dzieci.

4.Udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

5.Zapewnia dzieciom niepełnosprawnym pobyt w przedszkolu w miarę swoich możliwości.

6.Wspomaga rozwój dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

7.Umożliwia organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

8.Organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci.

9.Sprawuje opiekę nad dzieckiem:

 • za bezpieczeństwo dziecka podczas pobytu w przedszkolu odpowiada nauczyciel,
 • poza przedszkolem w czasie spacerów i wycieczek dodatkową osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem jest woźna oddziałowa.

10.Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice, opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.

 

Organy przedszkola.

§ 3

 

1.Dyrektor przedszkola:

 • Planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracą przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz.
 • Stwarza warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola.
 • Kształtuje twórczą atmosferę pracy w przedszkolu, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze.
 • Odpowiada za stan i zabezpieczenie majątku przedszkola.
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 • Współdziała i realizuje zalecenia organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 • Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały.
 • Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym.
 • Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców.

2.Rada Pedagogiczna:

 • Opiniuje przebieg i wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi.
 • Opiniuje projekt organizacyjny i finansowy przedszkola.
 • Opracowuje plan rozwoju placówki.
 • Opiniuje wnioski o nagrody i kary.
 • Podejmuje uchwały w sprawie innowacji, eksperymentów i programów autorskich.
 • Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3.Rada Rodziców:

 • Wspiera działalność statutową przedszkola.
 • Działa zgodnie ze swym regulaminem.

4.Każdemu z organów przedszkola gwarantuje się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji stanowiących i opiniodawczych.

5.Informacje o podejmowanych działaniach przekazywane są na posiedzeniach poszczególnych organów.

 • Wszystkie spory między organami załatwiane są polubownie na terenie placówki.
 • W razie nie rozstrzygnięcia sporu, sprawę przekazuje się zgodnie z kompetencjami, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

 

Organizacja przedszkola.

§ 4

 

1.Podstawą jednostki organizacyjnej przedszkola jest oddział złożony z dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku.

§ 5

1.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

2.W oddziale integracyjnym liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3-4 niepełnosprawnych.

3.Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju.

§ 6

1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego lub autorskiego.

2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2a.Na wniosek rodziców przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, a w szczególności: naukę religii, języka obcego, zajęć rewalidacyjnych, umuzykalniających.

3.Czas trwania zajęć dodatkowych:

  • z dziećmi 3-4 lat około 15 minut,
  • z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

4.Sposób dokumentowania zajęć planowanych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

1.Przedszkole jest dwuoddziałowe.

§ 8

1.Szczegółową organizację wychowania i nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 9

1.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, potrzeb dzieci, stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.

2.Ramowy rozkład dnia zawiera:

1) godziny przyprowadzania i odbierania dzieci,

2) ilość i godziny spożywanych posiłków,

3) czas przeznaczony na zabawę, naukę i odpoczynek.

3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 101.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2.Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola wynosi 5,5 godziny tj. od 7.30 do 13.00, czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin.

3.Termin przerw w pracy przedszkola to:

a) ferie zimowe,

b) jeden miesiąc wakacji tj. od l lipca do 31 lipca.

4.Wysokość opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole określa Gmina Olesno.

5.Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu opłacają rodzice.

6.Wyżywienie jest odpłatne, a wysokość opłat jest uzależniona od rodzaju posiłku, który rodzice ustalą. Pracownicy przedszkola za wyżywienie płacą tak jak dzieci.

§ 11

1.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych

nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2.Zasady zatrudniania i wynagrodzenia nauczycieli

i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§12

1.Nie przewiduje się utworzenia stanowiska wicedyrektora.

§13

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela.

2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

  

Zadania nauczycieli.

§ 14 

1.Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

2.Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

 • odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,
 • tworzenie warunków wymagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez m.in. prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi opóźnionymi oraz szczególnie uzdolnionymi oraz realizowanie zadań zgodnie z obowiązującym programem i planem rocznym,
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem praw rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • pracy dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 • udzielanie informacji rodzicom na bieżąco w sprawach planowania i prowadzenia pracy wychowawczo -dydaktycznej dotyczących ich dzieci,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno -pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

3.Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
 • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 • włączenie ich w działalność przedszkola.

4.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci na bieżąco okresowo i okazjonalnie. W tym celu:

 • dyrektor na początku roku szkolnego zapoznaje ogół rodziców z rocznym planem przedszkola,
 • nauczyciele z programami, w oparciu o które będą pracowali.

5.Nauczyciele i rodzice wzajemnie się konsultują, w terminach ustalonych na początku roku szkolnego, celem uzyskania rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowań i rozwoju.

6.Rodzice za pośrednictwem organów przedszkola mogą wyrażać i przekazywać organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny, opinie na temat pracy przedszkola.

7.W celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze, organizuje się stałe spotkania z rodzicami, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

Wychowankowie przedszkola.

§ 15

 

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat z tolerancją do 3 miesięcy.

2.Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.Przedszkole działa na zasadzie powszechnej dostępności.

-Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:

  • dzieci 6 letnie,
  • dzieci matek i ojców samotnie wychowujących,
  • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji,

  • dzieci z rodzin zastępczych.

-Rekrutację prowadzi się co roku według harmonogramu:

  • 1 - 30 kwietnia - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka do przedszkola,

  • 1 - 15 maja - wywieszenie w dostępnym miejscu dla zainteresowanych ( na tablicy ogłoszeń w szatni ) listy dzieci przyjętych do przedszkola oraz informacji o ponownym rozpatrzeniu wniosku dla rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte.

-Dyrektor dokonuje przyjęć dzieci do przedszkola.

-W sytuacji kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  • dyrektor przedszkola,

  • dwóch przedstawicieli rodziców wytypowanych przez Radę Rodziców.

-Rodzic ma prawo w przypadku nie przyjęcia dziecka , odwołać się na piśmie do dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji dzieci:

 • o sposobie załatwienia odwołania, dyrektor zawiadamia zainteresowanego w terminie 7 dni od daty odwołania,
 • decyzja dyrektora ma charakter ostateczny.

4.Dziecko ma prawo do:

 • opieki, wychowania i nauki zgodnie z jego możliwościami i potrzebami psychofizycznymi,
 • rozwijania osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,
 • zabawy i pracy umysłowej, zapewniającej mu higienę i pełne bezpieczeństwo,
 • przygotowania do życia w społeczeństwie w duchu zrozumienia tolerancji i równości,

 • uważnego wysłuchania przez osobę dorosłą,

 • nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola,

 • swobodnego wybierania sobie kolegów.

Obowiązek przestrzegania powyższych zasad ciąży na wszystkich pracownikach przedszkola.

5.Dziecko ma obowiązek:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa dla własnego dobra.

6.Dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:

 • zalegania z uiszczeniem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu za okres co najmniej dwóch miesięcy,

 • nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej przez jeden miesiąc,
 • utajnienia przy wypełnianiu karty dziecka choroby, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie,
 • brak przystosowania się do grupy dzieci powodującym zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.

§ 16

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Postanowienia końcowe.

l. Przedszkole jest jednostką budżetową działającą wg zasad określonych przez Gminę Olesno.

 

 

Wchodzi z dniem 23.11.2002r.

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Lidia Kuszerska-Kuźnicka

Metryczka
 • opublikowano:
  31-07-2003 09:07
  przez: Justyna Tomys
 • zmodyfikowano:
  11-09-2003 14:29
  przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×