Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

  

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W WOJCIECHOWIE

  

ROZDZIAL 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Publiczne Przedszkole w Wojciechowie.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Wojciechowie przy ul. Okrzei 1.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Olesno. Nadz6r pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu.

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Publiczne Przedszkole w Wojciechowie

ul. Okrzei 1

46—300 Olesno

tel.034/ 358-24-81

§2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Aktu założycielskiego.

3. Niniejszego statutu.

§3

1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych.

3. Przedszkole umożliwia dzieciom w zależności od potrzeb korzystanie z dwóch posiłków dziennie. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z rodzicami, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących norm żywieniowych i aktualnych cen rynkowych produktów żywnościowych. Rodzice ponoszą pełne koszty wyżywienia dziecka, czyli tak zwanego “wsadu do kotła“.

4. Z wyżywienia mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w pełnej wysokości dziennej stawki żywieniowej.

5. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat ustala organ prowadzący przedszkole.

6. Na wniosek rodziców przedszkole może organizować zajęcia poza programowe płatne przez rodzic6w.

7. Organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór

pedagogiczny umożliwi w przedszkolu zorganizowanie przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich, a dyrektor przedszkola będzie współpracować w organizacji tych praktyk.

8. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

ROZDZIAL II

Cele i zadania przedszkola

 

§4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczegó1ności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

b) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

c) współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej. 

§5

1. Przedszkole umożliwia dzieciom realizację zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w zakresie:

a) podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

b) przedszkole umożliwia poszanowanie tradycji domu rodzinnego,

c) przedszkole realizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia,

d) nie uczestniczenie dzieci w zajęciach religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie,

e) dzieci nie uczęszczające na religię mają w tym czasie zapewnioną opiekę nauczyciela,

f) przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psycho1ogiczną i pedagogiczną i w tym celu współpracuje z poradnią

g) organizuje działalność innowacyjną.

§6

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do moż1iwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§7

1. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i higienicznych warunków zabawy, pracy i nauki w czasie ich pobytu w przedszkolu jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła.

2. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych, w których dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej dziecka przez równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia i tygodnia i dostosowanie ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

3. Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i losowej w porozumieniu z organem prowadzącym winny być kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania stałej lub doraźnej pomocy finansowej.

4. Dzieci przyjęte na 8 godzinny czas pobytu w przedszkolu powinny być przyprowadzane o godzinie 7.30 odbierane z przedszkola, przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo o godzinie 15.30 zgodnie z rozkładem dnia.

Dzieci przyjęte na 5 godzinny czas pobytu w przedszkolu powinny być przyprowadzone o godzinie 8.00 i odbierane z przedszkola, przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo o godzinie 13.00 zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

§8

Dyrektor przedszkola jednooddziałowego prowadzi oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

ROZDZIAL III

Organy przedszkola.

§9

1. Organami przedszkola są:

a) dyrektor przedszkola,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodzic6w.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§10

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

2 .Zadania dyrektora są następujące:

a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad okreś1onych w odrębnych przepisach,

d) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

e) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

f) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

g) planowanie i odpowiedzia1ność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

h) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

i) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

j) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

k) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

1) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p poż.,

         m) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

n) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

o) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§11

1. Rada pedagogiczna jest organem przedszkola.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola,

b) opracowanie programu rozwoju placówki,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,

d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Rada pedagogiczna opiniuje przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,

6. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

§12

1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.

 1. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodzic6w z każdej grupy.

4. Rada rodzic6w może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodzic6w może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§13

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie sprawy między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

ROZDZIAL IV

Organizacja Przedszkola

§14

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .

3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

4. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników,

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.

Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele którym powierzono

opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8. Przedszkole może być jedno- lub dwu oddziałowe.

§15

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a) dzieci sześcioletnie,

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź ca1kowitą niezdo1ność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

c) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,

d) dzieci obojga rodziców pracujących,

e) dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwa.

§16

3. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

b) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

c) nieprzestrzegania przez rodzic6w postanowień niniejszego statutu.

 

ROZDZIAL V

Wychowankowie Przedszkola

§17

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

2. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.

3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.

4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) opieki i ochrony,

e) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

 1. akceptacji jego osoby.

 

ROZDZIAL VI

Rodzice

§18

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej,

d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§19

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 1. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 2. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa; radę rodziców.

§20

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§21

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a) zebrania grupowe,

b) rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,

c) kąciki dla rodzic6w,

d) zajęcia otwarte.

 

ROZDZIAL VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§22

 

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdo1ności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; innowacje,

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną

g) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

h) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

k) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

1) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

m) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§23

1. Zakres obowiązków pracowników obsługi.

a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi,

b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

c) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 1. Stosunek pracy pracownik6w obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAL VIII

Postanowienia końcowe

§24

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, pracowników obsługi.

§25

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

b) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§26

Regulaminy dziaia1ności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§27

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisami.

§28

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne

przepisy.

§29

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Data uchwalenia Rada Pedagogiczna 

UCHWAŁA NR1/2002

 

Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Wojciechowie z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Publicznego Przedszkola w Wojciechowie. 

Na podstawie art.60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 199l r. O Systemie Oświaty Dz. U. Z 1996r. Nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 61 poz. 624) oraz Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 30 kwietnia 1991 r. 

Uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się Statut Publicznego Przedszkola w Wojciechowie, który jest podstawowym dokumentem placówki.

2. Traci moc uchwała Nr XX/168/2000 Rady Miejskiej w O1eśnie z dnia 26 stycznia 2000 w sprawie uchwalenia Statutu Publicznego Przedszkola w Wojciechowie.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2002r.

 

Podpisy Rady Pedagogicznej

Dyrektor Publicznego Przedszkola

w Wojciechowie

mgr Renata Reszko

Metryczka
 • opublikowano:
  31-07-2003 09:13
  przez: Justyna Tomys
 • zmodyfikowano:
  11-09-2003 14:43
  przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×