Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Statut

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Borkach Wielkich

§ 1. Nazwa Szkoły

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich ul. Młyńska 8

2. Do obwodu szkoły należą wsie:

Borki Wielkie

Broniec

Kucoby

3. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

5. Organ prowadzący szkołę – Gmina Olesno.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – OPOLSKI Kurator oświaty

6. Struktura organizacyjna – klasy I – VI

§ 2. ORGANIZACJA NAUCZANIA JĘZYKA GRUPY NARODOWEJ I ETNICZNEJ NIEMCÓW – JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO OJCZYSTEGO.

 1. Szkoła zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury.
 2. Szkoła organizuje dodatkową naukę języka niemieckiego jako ojczystego. Nauczanie języka niemieckiego ojczystego może być organizowane we wszystkich klasach lub oddziałach międzyklasowych. Oddział musi liczyć co najmniej siedmiu uczniów. Pisemne deklaracje nauczania języka niemieckiego jako ojczystego składają rodzice (prawni opiekunowie).
 3. Zgłoszenie ucznia na naukę języka ojczystego mniejszości w szkole lub w zespole międzyszkolnym jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do przedmiotów obowiązkowych dla tego ucznia ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania.
 4. W szkole wprowadza się elementy historii i geografii kraju, z którego wywodzi się dana mniejszość, w ramach obowiązującego wymiaru czasu, przeznaczonego na realizację programu tych przedmiotów. Dobór zagadnień poszerzających treści programowe pozostawia się do decyzji rady pedagogicznej.

 § 3. ORGANIZACJA NAUKI RELIGII.

 1. W szkole organizuje się w ramach zajęć szkolnych naukę religii na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
 2. Szkoła ma obowiązek zorganizować lekcje nauki religii dla grupy nie mniejszej niż ośmiu uczniów.
 3. W przypadku mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szkole mogą być organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej.
 4. Dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii szkoła organizuje lekcje etyki.
 5. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
 6. Naukę religii (etyki) prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 4. CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju. Jest to nadrzędny cel pracy edukacyjnej.

Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania i opieki.

Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

  1. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

 1. Naukę prawidłowego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
 2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych).
 5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 6. Przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
 8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
 9. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.
 10. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
  1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,
  2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
  3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
  4. rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
  5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
  7. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
  8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznyh

   I. Szkoła w zakresie wychowania realizuje zadania wychowawcze.

 1. Zadania wychowawcze realizowane są z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, które dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 2. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 3. Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:
  1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
  2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
  3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,
  4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,
  5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
  6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
  7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
  8. kształtowali w sobie potrzebę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

II.  Szkoła w zakresie opieki realizuje zadania opiekuńcze.

 1. Zapewnia bezpłatne dojazdy do szkoły dla uczniów,
 2. Otacza opieką dzieci czekające na autobus,
 3. Zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole
 4. - podczas zajęć obowiązkowych opiekę tę sprawuje nauczyciel uczący, a w czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący oraz wychowawcy świetlicy

  - opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, na wycieczkach zorganizowanych przez szkołę sprawują opiekunowie (nauczyciele i rodzice),

 5. Zapewnia opiekę w czasie przerw śródlekcyjnych
 6. - dyżury nauczycielskie przed lekcjami i podczas przerw określa regulamin dyżurów oraz grafik dyżurów sporządzony przez dyrektora szkoły,

 7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale –nauczycielowi – wychowawcy.
 8. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel - wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania jeden wychowawca w kl. I - III, następny w kl. IV - VI.

7. Rodzice i uczniowie mają wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela -

wychowawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY.

 1. Szkoła wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez :
  1. szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
  2. program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
  3. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 3. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
 4. Konieczne jest podejmowanie przez nauczycieli działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
 5. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka :
  1. etap I – klasy I – III
  2. etap II – klasy IV – VI.

 

 

 

§ 6. ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

1. W szkole działają zespoły nauczycielskie:

a) przedmiotowe

• zespół nauczycielski kl. I - III do nauczania zintegrowanego

• zespół humanistyczny (do nauczania j. polskiego, historii, plastyki i muzyki w ramach bloku humanistycznego)

• zespół matematyczno-przyrodniczo-techniczny do nauczania tych

przedmiotów w ramach jednego bloku

b) zespół wychowawczy (do rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych)

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
 2. Cele i zadania zespołów:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania w ramach jednego bloku przedmiotowego, korelowanie treści nauczania, uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania
 2. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb

c) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli

e) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia

f) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych programów nauczania

g) wspólne rozwiązywanie trudnych problemów uczniów i ich rodzin

h) kontakty z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, kuratorem i rodzicami w celu walki z patologiami występującymi wśród uczniów (papierosy, alkohol, kradzieże).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,
  2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie,
  3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  4. przeprowadzanie egzaminów sprawdzających i poprawkowych.

I. Jawność ocen

  1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania. Kopie tych wymagań winny zostać złożone u dyrektora szkoły.
  2. Wychowawca klasy na początku każdego roku informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.
  3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
  5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

 

II. Dostosowanie wymagań.

  1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu wymogom wynikającym z programu nauczania.
  2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  3. Przy ustalaniu oceny z wych. fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków na tych zajęciach.
  4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i braku podstaw do klasyfikacji z tego przedmiotu w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się – zwolniony.
  5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
  6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  7. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić ucznia o terminie prac pisemnych:

    1. w przypadku krótszych sprawdzianów z 3-dniowym wyprzedzeniem,
    2. w przypadku zadań klasowych z wyprzedzeniem tygodniowym,
    3. krótkie kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane.
  1. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje wcześniej do dziennika
  2. Nie można przeprowadzić kolejnego sprawdzianu o ile wcześniejszy nie został poprawiony i oddany. W innym przypadku uczeń ma prawo odwołania się do wychowawcy lub dyrektora szkoły.
  3. Dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać w okresie dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.
  4. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
  5. Na tydzień przed klasyfikacją okresowa należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych.
  6. Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe uczniów przez okres jednego roku od czasu ich pisania.
  7. Jeżeli uczeń nie radzi sobie z opanowaniem określonego materiału należy zorganizować pomoc kolegów, poradni psychologiczno-pedagogicznej i nauczyciela przedmiotu oraz uzgodnić nowy termin sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności.
  8. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu choroby, uczestnictwa w konkursach i zawodach sportowych ma prawo do udzielenia odpowiedzi ustnej lub pisemnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
  9. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
  10. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z pracy klasowej, może ją poprawić w terminie ustalonym z nauczycielem.
  11. Jeżeli uczeń nagminnie uchyla się od pisania zadań klasowych i sprawdzianów, a jego nieobecności są nieusprawiedliwione, to termin i forma sprawdzania wiadomości zależą wyłącznie od nauczyciela.
  12. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z przedmiotów.
  13. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

III. Tryb oceniania i skala ocen.

W szkole przyjmuje się następującą skalę ocen bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych:

1. W klasach I – III stosuje się ocenę opisową. W codziennej pracy nauczyciele dla informacji ucznia i rodziców stosować będą znaczki:

  1. praca wykonana samodzielnie, starannie, bezbłędnie,
  2.  

    

    

    

  3. praca wykonana starannie, bardzo dobrze
  4.  

    

    

  5. praca wykonana poprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela
  6.  

    

    

    

    

    

  7. praca wykonana w miarę poprawnie, mało samodzielnie 
  8. praca wykonana niepoprawnie, ze znacznymi błędami

2. W dzienniku lekcyjnym przyjmuje się 5 – stopniową skalę ocen:

W – wspaniale

B – bardzo dobrze

D – dobrze

S – słabo

N – niezadowalająco

 1. Ocena opisowa określa następujące umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji:
 2. 4.1 Edukacja polonistyczna:

  1. umiejętność mówienia, wypowiadania się
  2. umiejętność czytania

  • głośnego
  • cichego ze zrozumieniem

  1. poprawność pisania

  • strona graficzna
  • poprawność ortograficzna

  1. znajomość wiadomości z gramatyki i umiejętność wykorzystania ich w praktyce
  2. umiejętność redagowania tekstów
  3. korzystanie z różnych źródeł informacji

4.2 Edukacja matematyczna:

a) myślenie matematyczna

b) biegłość dokonywania obliczeń rachunkowych

c) umiejętność rozwiązywania zadań z treścią

d) znajomość podstawowych wiadomości z geometrii i umiejętność wykorzystania ich w ćwiczeniach praktycznych

e) umiejętność wykonywania obliczeń dotyczących jednostek miar

4.3 Edukacja przyrodniczo-społeczna:

  1. zainteresowania i umiejętności przyrodnicze
  2. wiedza o otaczającym świecie
  3. stosunek dziecka do przyrody i najbliższego otoczenia

4.4 Edukacja plastyczno-techniczna:

  1. umiejętność zorganizowania warsztatu pracy
  2. poszukiwanie oryginalnych rozwiązań przy wykonywaniu pracy
  3. estetyka pracy
  4. zachowanie ładu i porządku w miejscu pracy

4.5 Edukacja ruchowo-muzyczna:

a) znajomość piosenek

b) uczestnictwo w zabawach rytmiczno-ruchowych

c) sprawność ruchowa

d) uczestnictwo w zabawach ruchowych i grach zespołowych.

 1. Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania i sformułowanych przez nauczyciela przedmiotu w wymaganiach edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych.

 

Stopień

Skrót literowy

Oznacz. cyfrowe

celujący

cel.

6

bardzo dobry

bdb.

5

dobry

db.

4

dostateczny

dst.

3

dopuszczający

dop.

2

niedostateczny

ndst.

1

6. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie:

6.1 Stopień celujący otrzyma uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawy programowe w danej klasie

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów przekraczających program nauczania,

d) osiąga sukcesy w konkursach lub inne porównywalne sukcesy.

6.2 Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który:

  1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawach programowych w danej klasie,
  2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy ujęte programem nauczania; potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów.

6.3 Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w podstawach programowych w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 80% wiedzy i umiejętności,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

6.4 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych w danej klasie na poziomie nie przekraczającym 50% wiedzy i umiejętności,
   2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

6.5 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

   1. ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (minimum 30% wiedzy i umiejętności),
   2. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne, typowe o niewielkim stopniu trudności,
   3. operuje wiadomościami na poziomie koniecznym w danej klasie.

6.6 Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
  2. nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.

IV. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna. Promowanie.

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

 1. Klasyfikację śródroczną ustala się na jeden tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych.
 2. Klasyfikację końcoworoczną ustala się na jeden tydzień przed rozpoczęciem ferii letnich.
 3. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.
 4. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcie edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 5. Oceny klasyfikacyjne ustala się według skali określonej w rozdziale IV.
 6. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania według obowiązującej skali.
 7.  

 8. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według obowiązującej skali.
 9. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania z zastrzeżeniem iż oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 10. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania z zastrzeżeniem iż oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 11. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych:
 12. O pozytywnych ocenach semestralnych i rocznych powiadamiany zostaje uczeń na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Nauczyciel ustnie informuje ucznia o wystawionej ocenie. Uczeń ma prawo do poprawienia zaproponowanej mu oceny (aż do konferencji klasyfikacyjnej).
 13. O grożącej ocenie niedostatecznej semestralnej lub rocznej powiadomiony zostaje uczeń, jego rodzice i wychowawca na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Rodziców zawiadamia nauczyciel przedmiotu w następujący sposób:

  1. zapisuje w zeszycie przedmiotowym ucznia, że rodzic powinien zgłosić się do szkoły w określonym terminie w związku z grożącą oceną niedostateczną z danego przedmiotu,
  2. jeżeli rodzic nie stawi się do szkoły w określonym terminie, wysyła się zawiadomienie pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
  3. podczas rozmowy z rodzicami obecny jest nauczyciel przedmiotu, z którego uczniowi grozi ocena niedostateczna i wychowawca.

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjny ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu nie później niż do 31 sierpnia w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
 5. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na prośbę swoją lub rodziców.
 6. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny pod warunkiem, że końcoworoczna ocena zachowania jest oceną co najmniej poprawną. W tym przypadku ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być co najwyżej dostateczna.
 7. Uczeń, który otrzymał na egzaminie klasyfikacyjnym ocenę niedostateczną nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza tę samą klasę.
 8. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 10. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 11. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczna albo inną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 12. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 13. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) .
 14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 15. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 15 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
 16. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu.
 17. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

V. Ocena z zachowania

1. Przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnić należy w szczególności:

1.1 Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:

  1. sumienność, pilność i systematyczność w nauce,
  2. systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne, a w zakresie nieobecności uczeń lub opiekun powinien:
  3. w ciągu trzech dni powiadomić szkołę (wychowawcę) o przyczynie swojej nieobecności (telefonicznie, pisemnie lub poprzez uczniów klasy),
  4. w ciągu dwóch tygodni przedłożyć wychowawcy pisemnie wyjaśnienie swojej nieobecności (zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie osobiście napisanie przez rodziców,
  5. unikanie pojedynczych zwolnień, a w razie konieczności zwolnienia z zajęć w ciągu dnia (na pisemną prośbę rodziców), uzyskanie pisemnej zgody na opuszczenie zajęć u wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności u przedstawiciela dyrekcji szkoły,
  6. wywiązanie się z zadań powierzonych przez klasę, wychowawcę i pracowników szkoły oraz przez organizacje uczniowskie,
  7. poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły, 
  8. aktywne uczestniczenie w życiu klasy, szkoły, organizacji i środowiska,
  9. godne reprezentowanie szkoły poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, imprezach międzyszkolnych i środowiskowych,
  10. pomaganie innym w miarą swoich możliwości w nauce oraz w rozwiązywani problemów,
  11. współdziałanie w zespole i odpowiedzialności za wyniki jego pracy.

1.2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

  1. uczciwość w postępowaniu wobec innych,
  2. sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych
  3. dbałość o kulturę słowa i umiejętność taktownego uczestniczenia w dyskusji,
  4. szacunek dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, kolegów i koleżanek
  5. uczynność wobec osób dorosłych oraz rówieśników,
  6. dbałość o zdrowie swoje i innych oraz nie uleganie nałogom,
  7. dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
  8. dbałość o ład, porządek i wspólne dobro,
  9. szacunek dla otoczenia ucznia, środowiska, w którym przebywa, przyrody,
  10. poszanowanie pracy własnej i innych,
  11. wykonywanie zarządzeń porządkowych szkoły oraz poleceń nauczycieli.

2. W klasach I- III ocena zachowania jest oceną opisową. Przy pisaniu oceny pod uwagę bierze się następujące kryteria:

  1. Stosunek do obowiązków szkolnych:

  1. osiąganie w nauce wyników zgodnych ze swoimi możliwościami,
  2. aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  3. systematyczne i punktualne uczestnictwo w zajęciach szkolnych i każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności,
  4. systematyczne odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć.

  1. Kultura osobista:

  1. kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  2. zgodna współpraca w grupie, koleżeńskość,
  3. prawdomówność,
  4. przestrzeganie zasad bhp, dbałość o sprzęt szkolny,

  1. Udział w życiu klasy, szkoły i środowiska:

  1. wywiązywanie się z podjętych zadań,
  2. aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych,
  3. reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych
  4. uczestnictwo w akcjach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska
  5. dbałość o estetykę otoczenia szkoły i klasy (gazetki okolicznościowe, kącik przyrody, wystrój klasy i szkoły).

3. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej, ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,

b) dobre,

c) poprawne,

d) nieodpowiednie.

 

4. Zachowanie uczniów ocenia się następująco:

4.1 ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. przykładnie spełnia wymagania w zakresie kultury osobistej oraz postawy wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób;
 2.  

   

 3. wzorowo wypełnia obowiązki uczniowskie, systematycznie pogłębia swoją wiedzę,
 4. wykazuje szczególne zainteresowanie nauką poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole i poza nią,
 5. reprezentuje szkołę i zdobywa osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych,
 6. godnie reprezentuje szkołę na forum publicznym (występy artystyczne, konkursy, zawody i inne),
 7. wyróżnia się zaangażowaniem i ciekawymi inicjatywami w życiu szkoły, klasy, środowiska, pełni funkcje w samorządzie klasowym, szkolnym, działa w organizacjach uczniowskich,
 8. służy radą i pomocą potrzebującym

4.2 ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. spełnia wymagania w zakresie kultury osobistej oraz postawy wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób (sporadycznie dopuszcza się drobnych uchybień; otrzymał maksymalnie dwie uwagi w semestrze),
 2. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, wszystkie nieobecności usprawiedliwia (dopuszczalnie są dwa nieusprawiedliwione spóźnienia w semestrze), 
 3. pracuje systematycznie, posiada niezbędne pomoce i przybory szkolne,
 4. bierze udział w życiu klasy i szkoły,
 5. przestrzega higieny osobistej, dba o swój wygląd zewnętrzny, nosi obuwie zamienne,
 6. szanuje mienie szkoły i innych, troszczy się o przyrodę, przestrzega czystości w swoim otoczeniu,
 7. nie używa wulgarnych słów, nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa narkotyków

 

4.3 ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. wypełnia obowiązki szkolne w sposób właściwy,
 2. poprawnie zachowuje się w czasie lekcji i podczas przerw,
 3. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 4. dba o higienę osobistą,
 5. uczestniczy w imprezach klasowych,
 6. nie pali papierosów, nie pije napojów alkoholowych, nie zażywa środków odurzających.

 

 

4.4 ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) postępuje niezgodnie z wymaganiami i zaleceniami kultury osobistej oraz wykazuje niewłaściwe postawy wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób, a w szczególności:

  1. nie dba o higienę i wygląd zewnętrzny;
  2. nie nosi obuwia zmiennego;
  3. używa wulgarnych słów;
  4. niszczy mienie szkolne ( za celowe zniszczenie mienia szkoły uczeń ponosi odpowiedzialność materialną);
  5. zaśmieca teren szkoły;
  6. niszczy zieleń, dewastuje otoczenie, w którym przebywa;
  7. narusza uczucia narodowe, religijne, godność osobistą innych;
  8. kradnie i wyłudza pieniądze i inne wartościowe rzeczy;
  9. nie reaguje na upomnienia nauczyciela
  10. przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
  11. jest niegrzeczny wobec kolegów i osób starszych;
  12. popada w konflikty z rówieśnikami;
  13. lekkomyślnie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo w szkole i poza nią;
  14. znęca się fizycznie i psychicznie nad młodszymi i rówieśnikami;
  15. używa i rozprowadza używki (papierosy, alkohol, narkotyki).

2) nie spełnia należycie obowiązków ucznia:

a) często nie przynosi przyborów szkolnych, zapomina zeszytu, podręcznika, stroju na w-f

b) spóźnia się na lekcje;

c) nie wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczyciela, samorząd szkolny, klasowy;

d) wagaruje (nieusprawiedliwione nieobecności);

e) unika udziału w życiu klasy i szkoły

f) przebywa poza domem bez opieki dorosłych w okresie zimowym po godz. 2000, w letnim po 2200.

 

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a) oceny z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

6. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

7. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły oraz zespołu klasowego uczniów.

8. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy powinni poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach zachowania:

a) o pozytywnych ocenach semestralnych i rocznych powiadamiany zostaje uczeń na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

b) o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej semestralnej lub rocznej powiadomiony zostaje uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

9. Ocena zachowana ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

§ 8. egzamin sprawdzający i poprawkowy

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz z wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

I. Egzamin sprawdzający.

1. Uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona ocena klasyfikacyjna śródroczna lub końcoworoczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.

2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora.

3. Termin egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły.

4. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Nauczyciel przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

§ 9. Sprawdzian

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3. Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania oraz form przeprowadzania sprawdzianu.

4. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez okręgową komisję egzaminacyjną.

5. Sprawdzian organizuje zespół organizacyjny powołany przez dyrektora komisji okręgowej.

6. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym również poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

8. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

9. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się “ zwolniony”.

10. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

11. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

12. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

13. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku powtarza szóstą klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

14. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

15. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

16. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

17. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

18. Na prośbę absolwenta, sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny jest udostępniany absolwentowi.

19. Sprawy sporne między uczniami i ich rodzicami, a nauczycielami, dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor szkoły.

§ 10. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I EKSPERYMENTALNEJ.

 1. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
 2. Eksperymentem pedagogicznym są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole.
 3. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.
 4. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.
 5. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych.
 6. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 7. Rekrutacja do szkół lub oddziałów , w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
 8. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 9. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki.
 10. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna.
 11. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
 12. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku eksperymentu dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego zawodu.
 13. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

§ 11. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM W SZCZEGÓLNOŚCI ICH POTRZEB ROZWOJOWYCH.

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych, lokalnych; w miarę posiadanych środków finansowych.

Zajęciami dodatkowymi dla ucznia są:

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce lub deficytami rozwojowymi; na podstawie opinii PPPP lub wychowawcy klasy
 2. gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadą postawy na podstawie opinii lekarza
 3. zajęcia rekreacyjno-sportowe
 4. kółka zainteresowań
 5. imprezy, akcje, alerty, konkursy – zgodnie z harmonogramem

§ 12. FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM, KTÓRYM Z PRZYCZYN ROZWOJOWYCH, RODZINNYCH LUB LOSOWYCH POTRZEBNA JEST POMOC I WSPARCIE, W TYM RÓWNIEŻ POMOC MATERIALNA.

1. Szkoła organizuje pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej (w miarę posiadanych środków ) w postaci:

  1. stypendiów lub zapomóg losowych
  2. zakupu podręczników
  3. dożywiania w formie obiadów
  4. dopłaty do wycieczek szkolnych

  1. W celu pozyskania środków na pomoc materialną dla dzieci szkoła współpracuje z:

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej

b) Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

c) Parafialnym Zespołem Caritas

3. Szkoła zapewnia nauczanie dla uczniów upośledzonych fizycznie lub psychicznie, na pisemną prośbę rodziców, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 13. ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I SPECJALISTYCZNĄ POMOC DZIECIOM I RODZICOM.

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną poprzez:

 1. kierowanie uczniów na badania pedagogiczne i psychologiczne
 2. wykorzystywanie w pracy z uczniem wskazań zawartych w opiniach i orzeczeniach
 3. organizowanie spotkań nauczycieli i rodziców z pracownikami PPPP
 4. zasięganie opinii w sprawie przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego uczniów

§ 14. ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI (PRAWNYMI OPIEKUNAMI) W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI.

1. W zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki szkoła współpracuje

z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez:

 1. bieżącą informację rodziców o efektach pracy ucznia, jego osiągnięciach i trudnościach
 2. organizację spotkania organizacyjno-informacyjnego dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w szkole
 3. organizację co najmniej trzech spotkań z rodzicami w ciągu roku szkolnego
 4. informację rodziców o ocenie bieżącej, semestralnej i końcoworocznej zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania
 5. pedagogizację rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych
 4. zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu

§ 15. PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROGRAM PROFILAKTYCZNY.

1. Program wychowawczy szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2. Program wychowawczy określa:

  1. misje szkoły
  2. wizję szkoły
  3. główne zadania szkoły w zakresie funkcji wychowawczej
  4. główne zadania nauczyciela wychowawcy
  5. zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami
  6. obszary działania

3. Program profilaktyczny szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Program profilaktyczny określa:

  1. zadania szkoły w zakresie profilaktyki
  2. zadania nauczyciela wychowawcy w zakresie profilaktyki
  3. zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami
  4. obszary działania

 

§ 16. Organy szkoły

Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) samorząd uczniowski.

d) rada szkoły oraz rada rodziców

Każdy organ ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

I. Dyrektor szkoły

 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem.
 5. Realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prowadzenie, wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
 7. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 8. W uzasadnionych przypadkach może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły ucznia zachowującego się nagannie.
 9. Ustala szkolny plan nauczania.
 10. Dopuszcza do użytku szkolnego szkolny zestaw programów po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady rodziców.
 11. Opracowuje arkusz organizacji szkoły.
 12. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 13. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych

 4. wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 

II. rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

1.  w skład rady pedagogicznej wchodzą:

 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący,
 2. wszyscy nauczyciele jako członkowie.

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
 2. uchwalanie programu wychowawczego po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
 3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. zatwierdzanie wniosków wychowawców klas w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
 7. zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły.

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane:

a) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b) z inicjatywy przewodniczącego,

  1. z inicjatywy rady szkoły,
  2. z inicjatywy organu prowadzącego szkołę,
  3. z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

III. Rada szkoły

 1. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 2. Przedstawiciele rodziców do rady szkoły wybierani są na ogólnym zebraniu rad klasowych. Przedstawiciele uczniów wybierani są na zebraniu samorządów klasowych. Przedstawiciele nauczycieli wybierani są na posiedzeniu rady pedagogicznej.
 3. Rada szkoły liczy 9 osób.
 4. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. Statut dopuszcza dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu rady.
 5. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane. W regulaminie, o którym mowa mogą być określane rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.
 6. W posiedzeniu rady szkoły może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły.
 7. Do udziału w posiedzeniu rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
 8. Rady szkół mogą porozumiewać się ze sobą, ustalać zasady i zakres współpracy.
 9. Powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

  1. rady pedagogicznej,
  2. rada rodziców,
  3. samorządu uczniowskiego.

 1. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

  1. uchwala statut szkoły,
  2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych i opiniuje plan finansowy szkoły,
  3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
  4. opiniuje szkolny zestaw programów, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
  5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły określa regulamin.

 

IV. Rada Rodziców

1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły.

  1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  2. Rada rodziców ma prawo podejmowania wszelkich decyzji związanych ze szkołą w imieniu ogółu rodziców.
  3. Rada rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w

procesie nauczania, wychowania i opieki.

6. Rada rodziców opiniuje program wychowawczy szkoły.

7. Cele rady rodziców:

a) zapewnienie wszechstronnej współpracy rodziców ze szkołą,

 1. przedstawianie opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
 2. współdziałanie z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną, w zakresie
 3. wspólnego rozwiązywania wszelkich problemów placówki.

  8. Podstawowe ogniwo rady rodziców stanowi rada klasowa rodziców, składająca się z trzech osób.

  9. Rada klasowa wybierana jest przez ogół rodziców uczniów danej klasy.

  10. Członkowie rad klasowych tworzą radę rodziców.

  11. Na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu plenarnym wybierany jest zarząd rady, w skład którego wchodzą:

  a) przewodniczący,

  b) zastępca przewodniczącego,

  c) sekretarz,

 4. skarbnik.

 1. Zebrania zwoływane są trzy razy w danym roku szkolnym w zależności od bieżących potrzeb.
 2. Zebrania rady rodziców są protokołowane.
 3. Rada prowadzi własną działalność finansową.
 4. Dokumentacja rady znajduje się w szkole.

 

 

V. Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej “samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Organy samorządu wybierane są na zebraniu samorządów klasowych. Są one jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Organy samorządu mają prawo podejmowania wszelkich decyzji związanych ze szkołą w imieniu ogółu uczniów.
 5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 6. Samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczy szkoły
 2. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji określonych w statucie oraz bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

 

 

VI. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

 1. W razie zaistnienia sporu miedzy organami szkoły strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie:

a) rada pedagogiczna & rada rodziców do dyrektora szkoły

b) rada pedagogiczna & rada szkoły do dyrektora szkoły

  1. rada pedagogiczna & samorząd uczniowski do dyrektora szkoły
  2. rada rodziców & rada szkoły do dyrektora szkoły
  3. rada rodziców & samorząd uczniowski do dyrektora szkoły
  4. rada szkoły & samorząd uczniowski do dyrektora szkoły.
  5. rada pedagogiczna & dyrektor szkoły do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  6. rada rodziców & dyrektor szkoły do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  7. rada szkoły & dyrektor szkoły do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  8. samorząd uczniowski & dyrektor szkoły do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 1. Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu jednego miesiąca od zawiadomienia.

 § 17. Organizacja szkoły

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla dzieci jest oddział.
 2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki.
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących ponad 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących ponad 24 uczniów.
 4. W oddziałach liczących poniżej 24 uczniów można dokonać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.
 6. Godzina trwa 45 minut. Dopuszcza się powadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczany na podstawie ramowego planu nauczania.
 7. Czas trwania poszczególnych zająć w klasach I—III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w pkt. 6
 8. Świetlica szkolna

a) Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

b) W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

c) Uczeń może być zwolniony z zajęć świetlicowych tylko przez nauczyciela-opiekuna świetlicy na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów).

d) Obowiązki nauczyciela-opiekuna świetlicy:

  • nauczyciel-opiekun wychodzi po uczniów do autobusu, sprawuje nad nimi opiekę , po zakończeniu zajęć odprowadza uczniów do autobusu.
  • w czasie zajęć świetlicowych organizuje zajęcia dla uczniów przebywających na świetlicy

 1. Organizacja biblioteki publiczno-szkolnej

a) biblioteka publiczno-szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

b) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.

c) pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

- gromadzenie i opracowanie zbiorów,

- korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

- prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

d) godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

10. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

  • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
  • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z sieci bibliotek i współczesnych środków informacji,
  • kształtowanie kultury czytelniczej,
  • kształtowanie postaw moralnych uczniów,
  • udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia się,
  • udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • pomoc nauczycielom w doskonaleniu zawodowym,

  • udostępnianie zbiorów,
  • udzielanie informacji bibliotecznych,
  • rozmowy z czytelnikami o książkach,
  • kierowanie zajęciami uczniowskiego aktywu bibliotecznego,
  • pomoc w poszukiwaniu i wykorzystywaniu informacji z encyklopedii, słowników,
  • wyszukiwanie wspólnie z uczniami materiałów na określony temat za pomocą katalogów i kartotek,
  • rozmowy na temat świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy),
  • przygotowanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa na zebranie rady pedagogicznej,

  • prowadzenie ewidencji zajęć
  • opracowanie sprawozdawczości,
  • gromadzenie zbiorów
  • uzupełnianie księgozbioru
  • selekcjonowanie
  • właściwe zabezpieczenie księgozbiorów
  • konserwacje księgozbiorów,
  • ewidencji zbiorów, ich wycena,
  • inwentaryzacja
  • odpisywanie ubytków
  • opracowanie biblioteczne zbiorów, statystyki oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki.

  • organizowanie księgozbioru podręcznego do pracowni przedmiotowych

11. Zasady współpracy biblioteki publiczno – szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekarzami:

  • współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz wykrywaniu trudności w nauce poszczególnych uczniów,
  • otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

  • uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły (konkursy literackie, teatrzyki, itp.),
  • pomoc organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w organizowaniu wolnego czasu uczniów.

  • współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi,

 §18. Arkusz Organizacyjny Szkoły

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 19. ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

 1. W szkole powołuje się społecznego zastępcę dyrektora szkoły.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

I. Zadania nauczyciela:

 1. realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły
 2. wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jej wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły
 3. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania
 4. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów
 5. bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów
 6. informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów
 7. bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę
 8. prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną.

 

II. Uprawnienia - odpowiedzialność nauczyciela:

 1. decyduje w sprawie wyboru programu nauczania metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu lub koła zainteresowań
 2. jeśli prowadzi koła zainteresowań lub zespół decyduje o treści programu lub zespołu
 3. decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów
 4. ma prawo opiniować ocenę z zachowania swoich uczniów
 5. ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

III. Nauczyciel odpowiada:

a) służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

• poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu, warunków w jakich działał

• stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych

b) służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

• tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych w czasie dyżurów mu przydzielonych

• nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru

• zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

IV. Nauczyciel - wychowawca:

 1. programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:
 2. • tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie

  • rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły

  • przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu - przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności

 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze
 4. organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami
 5. ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjnie sprawy klasy
 6. współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców
 7. prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

V. Uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela - wychowawcy:

 1. współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy
 2. ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę
 3. ustala ocenę zachowania swoich wychowanków
 4. ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wychowanków
 5. ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji szkoły.

VI. Dodatkowe obowiązki wynikające z pełnienia funkcji wychowawcy klasy

 1. służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie
 2. za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły
 3. za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej
 4. za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 3. Inni pracownicy szkoły:

 • sprzątaczki,
 • woźny,
 • palacze (sezonowi).

VII. Zadania pracowników obsługi:

 1. dbanie o ład i porządek w szkole i jej obejściu,
 2. codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń szkoły,
 3. bieżąca dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych,
 4. okresowe gruntowne sprzątanie pomieszczeń szkolnych,
 5. racjonalne gospodarowanie środkami czystości,
 6. usuwanie drobnych usterek technicznych i bieżąca konserwacja sprzętu.

VIII. Pracownik odpowiada:

a) służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

  • jakość wykonywanej pracy zgodnie ze szczegółowym przydziałem czynności,
  • stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń mu przydzielonych;

b) służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

  • tragiczne skutki wynikłe z braku ostrożności podczas pracy,
  • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku lub na wypadek pożaru,
  • zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonej mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

 

§ 20. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

 1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem l września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W przypadka dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 6. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem
 7. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
 8. z urzędu — dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej,
 9. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) — dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami; przyjęcie do szkoły wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
 10. Do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy ) w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w przypadku przyjmowania:

  • do szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,

c) świadectwa ( zaświadczenia ) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne których mowa w ust. 6 pkt 2, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
 2. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
 3. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce ), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

 • uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
 • kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
 • uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

 1. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego — nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

 § 8 prawa i obowiązki ucznia

1. Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka , uczeń ma prawo do :

 1. wolności, godności, szacunku i nietykalności osobistej,
 2. wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku i wszelkiego okrucieństwa,
 3. wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 4. wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach go dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 5. swobody myśli, sumienia i wyznania,
 6. wypoczynku i czasu wolnego,
 7. korzystania z dóbr kultury
 8. nauki
 9. ochrony zdrowia
 10. odpowiedniego standardu życia
 11. życia i rozwoju
 12. informacji

2. Ponad to uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 4. swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia klasy, szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
 7. znajomości terminów prac klasowych,
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce ze strony nauczyciela i kolegów,
 9. korzystania z porad poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
 11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 12. bycia informowanym o każdej zmianie w regulaminie oceniania i klasyfikowania,
 13. znania terminów wystawiania ocen i klasyfikowania semestralnego i końcowego.

3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

 1. w przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć skargę u dyrektora szkoły w terminie 7 dni od naruszenia prawa,
 2. dyrektor szkoły rozpatruje skargę w terminie 14 dni od zawiadomienia,
 3. swojej decyzji dyrektor szkoły zawiadamia rodziców ucznia pisemnie,
 4. od decyzji dyrektora uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór za pośrednictwem dyrektora szkoły,

 

4. Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w życiu szkoły,
 2. utrzymywać w porządku swoje książki i zeszyty,
 3. kulturalnie odnosić się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły w szkole i poza szkołą,
 4. okazywać szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom, stosować się do ich poleceń i udzielanych przez nich rad,
 5. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
 6. szanować i chronić przyrodę oraz brać udział w pracach na rzecz środowiska,
 7. szanować sprzęt i pomoce szkolne (za zniszczone celowo mienie ponosić koszty naprawy i kary porządkowe),
 8. usprawiedliwiać swoją nieobecność na zajęciach lekcyjnych.

5. Nagrody i wyróżnienia

Uczeń może być nagrodzony i wyróżniony za rzetelną naukę, pracę na rzecz szkoły, odwagę i wzorową postawę.

Rodzaje i formy nagród:

 1. pochwała i wyróżnienie wobec klasy przez wychowawcę klasy,
 2. pochwała i wyróżnienie przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec całej szkoły,
 3. nagroda od rady pedagogicznej w formie książki, dyplomu, listu pochwalnego,
 4. nagroda w formie upominku,
 5. odnotowanie na świadectwie wybitnych osiągnięć w nauce i sporcie,
 6. nagroda i wyróżnienie może być przyznawana również wyróżniającemu się zespołowi klasowemu.

6. Kary:

 1. upomnienie w formie indywidualnej rozmowy z uczniem przez nauczyciela lub wychowawcę,
 2. upomnienie przez wychowawcę wobec klasy,
 3. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,
 4. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona na apelu szkolnym,
 5. ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
 6. obniżenie oceny ze sprawowania,
 7. przeniesienie do innej szkoły.

7. Tryb odwoływania się od kary

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu trzech dni odwołać się do dyrektora szkoły jeżeli ich zdaniem kara jest nieuzasadniona lub zawyżana.
 2. Dyrektor szkoły przedstawia wniosek na posiedzeniu zespołu wychowawczego celem rozpatrzenia jego zasadności.
 3. Po sprawdzeniu zasadności ustalenia kary, zespół wychowawczy przekazuje dyrektorowi szkoły swoje uwagi.
 4. Dyrektor szkoły decyduje o zmianie lub podtrzymuje karę.
 5. swojej decyzji dyrektor szkoły zawiadamia rodziców ucznia pisemnie.

8. Przeniesienie do innej szkoły

Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły jeżeli uczeń zachowuje się nagannie i nie rokuje poprawy, a w szczególności:

 1. używa i rozprowadza używki (alkohol, papierosy, narkotyki),
 2. lekkomyślnie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo w szkole i poza nią,
 3. znęca się fizycznie i psychicznie nad młodszymi i rówieśnikami,
 4. celowo niszczy mienie szkolne i społeczne,
 5. jest wulgarny i arogancki,
 6. nagminnie wagaruje,
 7. jego zachowanie ma charakter przestępstwa (konflikt z prawem) tj. kradzież, rozbój, zniesławienie.

§ 22. WARUNKI POBYTU UCZNIA W SZKOLE

1. Uczniowi należy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki w czasie pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem, a w szczególności:

a) budynki szkoły oraz przynależne do nich tereny i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

b)pomieszczenia szkolne powinny posiadać – zgodnie z obowiązującymi normami – właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,

c)sprzęt szkolny powinien być dostosowany do wzrostu ucznia i rodzaju pracy.

2. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.

3. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem:

a)równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

b)różnorodności zajęć w każdym dniu,

c)nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

4. Szkoła zapewnia ochronę uczniom przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:

a) zapewnienie opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i przerw śródlekcyjnych

b) otoczenie szczególną opieką uczniów z rodzin patologicznych

c) pogadanki, prelekcje na temat w/w zagrożeń

d) realizację programów profilaktycznych

 

§ 23. postanowienia końcowe

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych:
  1. okrągłej głównej 
  2. okrągłej do legitymacj
  3. podłużnej nagłówkowej

   Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi  przepisami.

   

 1. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 2. Wszelkie zmiany do statutu będą wprowadzane uchwałą Rady Pedagogicznej.

 

Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Meryk

 

Metryczka
 • opublikowano:
  01-08-2003 08:32
  przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×