Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Uchwała Nr XXVI/222/04

Rady Miejskiej w O l e ś n i e

z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Oleskiemu Muzeum Regionalnemu w Oleśnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U . z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach / Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162. poz.1568/ Rada Miejska

 

u c h w a l a :

 

Statut Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie, zwane dalej “Muzeum” jest samorządową instytucją kultury, działającym w szczególności na podstawie :

1/ ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach /Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.

24, z 1998 r. Nr 106,poz. 669, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr

162, poz. 1568/

2/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr

41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz.

2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96/

3/ postanowień niniejszego Statutu

 

§ 2

Muzeum działa na terenie Województwa Opolskiego.

§ 3

Siedzibą Muzeum jest miasto Olesno.

 

§ 4

Organizatorem Muzeum jest Gmina Olesno, która zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

§ 5

Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 6

Muzeum używa pieczęci z napisem “ Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie” 46 – 300 Olesno ul. Jaronia 7

 

Rozdział II

 

Cele i zadania

§ 7

1. Celem jest :

1/ upowszechnianie historii, sztuki, kultury i oświaty.

2/ współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnym zakresie

działania.

3/ współpraca z Miejskim Domem Kultury w Oleśnie, z Oleską Biblioteką

Publiczną oraz placówkami oświatowymi.

 

§ 8

1 . Dla wykonywania zadań określonych w § 7 Muzeum w szczególności :

1/ gromadzenie i przechowywanie eksponatów związanych z

historią Ziemi Oleskiej,

2/ uzupełnianie zbiorów w drodze zakupu, darowizny, zamiany i

depozytów,

3/ konserwacja zbiorów muzealnych,

4/ inwentaryzacja i katalogowanie zgromadzonych eksponatów i innych

dokumentów historycznych,

5/ organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

6/ organizowanie odczytów, prelekcji, koncertów i konkursów,

7/ organizowanie zbiórek, eksponatów, świadczących o historii Ziemi

Oleskiej,

8/ organizowanie wystaw fotograficznych, malarskich, rzeźbiarskich -

 

pokonkursowych

 

Muzeum realizuje zadania poprzez prowadzenie następujących działów:

1/ Historycznego

2/ Archeologicznego

3/ Etnograficznego

4/ Leśno – Łowieckiego

5/ Wystaw czasowych

 

Rozdział III

Organy nadzorujące, zarządzające i sposób ich powoływania

 

§ 9

 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni Burmistrz Olesna.

 

Muzeum kieruje Dyrektor Muzeum, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz

 

Dyrektor podlega Burmistrzowi Olesna, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Muzeum.

 

Do zakresu czynności Dyrektora Muzeum w szczególności należy :

1/ nadzór nad realizacją zadań określonych w § 7 i 8 niniejszego statutu,

2/ Dyrektor czuwa nad całokształtem działalności Muzeum i jest

odpowiedzialny za jego mienie,

3/ składanie Burmistrzowi Olesna rocznych sprawozdań z działalności

Muzeum,

4/ opracowywanie projektu budżetu,

5/ bezpośrednie kierownictwo nad pracownikami Muzeum,

6/ wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych

 

§ 10

 

Strukturę organizacyjną i zakres zadań działów określa regulamin

organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum.

2. Pracowników Muzeum zatrudnia i zwalnia Dyrektor Muzeum.

 

§ 11

 

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Rada Miejska.

 

Rada Muzeum działa na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

 

Liczba członków Rady wynosi 7 osób.

 

Rozdział IV

Majątek Muzeum i postanowienia końcowe

 

§ 12

Majątek Muzeum stanowi własność Gminy Olesno i może być wykorzystany jedynie dla celów zgodnych z wykonywaniem zadań przez Muzeum.

 

§ 13

 

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Olesno na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony w oparciu o zatwierdzony budżet Gminy Olesno.

 

Działalność Muzeum finansowana jest z :

1/ budżetu Gminy Olesno,

2/ dochodów własnych,

3/ innych źródeł

 

Do składania w imieniu Muzeum zobowiązań finansowych wymagane są podpisy Dyrektora i Głównego Księgowego lub innej osoby upoważnionej przez Dyrektora.

 

§ 14

Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 

§ 15

Zmiany statutowe mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 18

Traci moc Uchwała Nr VII/38/99 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego im. Jana Nikodema Jaronia w Oleśnie.

 

Przewodniczący

Rady M i e j s k i e j

 

Ehrenfrid Dittmann

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 15.12.2004 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    20-01-2006 10:04
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×