Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na sprzedaż działki nr 202/2 objętej Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Oleśnie.

nowa podstrona, dodana 2014-04-14
 

      The content of the announcement in Polish and English is available on www.ksse.com.pl
Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl
 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:
 
wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.
Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 202/2 i  powierzchni 2,3329 ha (23.329 m2), położonej w Oleśnie przy ul. Leśnej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Oleśnie, prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00054378/5. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Olesno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie Nr LII/349/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach przemysłu, usług produkcyjnych i usług nieprodukcyjnych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 975.618,78 zł brutto (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 78/100). Cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%. Proponowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1/ złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” do dnia 13.06.2014 r. do godziny 16:00 w siedzibie organizatora przetargu,
2/ wpłacenie wadium w kwocie 146.342,82 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 82/100 grosze) na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001), w terminie do dnia 13.06.2014 r.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2014 r. o godz. 10,00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A . w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
Warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości, warunki jakie powinien spełnić oferent zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy + 23% VAT) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
 
  

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Oleśnie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: KSSE
Data wytworzenia: 2014-04-14
Metryczka
  • opublikowano:
    14-04-2014 10:21
    przez: Agnieszka Rosół
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×