Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

II przetargi na sprzedaż działek budowlanych w Boroszowie

nowa podstrona, dodana 2014-11-19

 

Burmistrz Olesna ogłasza
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
 
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno:
 
1.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Boroszowie, oznaczona numerem geodezyjnym działki 799/76 o pow. 0,1660 ha, opisana w księdze wieczystej Kw Nr OP1L/00030435/9. Dla przedmiotowej nieruchomości decyzją Burmistrza Olesna nr III-7331/121/09 z dnia 29.01.2010 roku zmienionej decyzją nr III.6730.156.2013 z dnia 14.01.2014 roku ustalone zostały warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością lokalizacji funkcji usługowej w parterze wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Wartość nieruchomości: 23 400,00 zł netto, cena wywoławcza: 16 400,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Nabywca pokrywa 100% kosztów poniesionych przez Gminę w toku postępowania zmierzającego do zbycia przedmiotowej nieruchomości, wynoszących 1 419,09 zł, a także pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej. Termin zagospodarowania: 3 lata. Data I przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 07.10.2014 roku.
2.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Boroszowie, oznaczona numerem geodezyjnym działki 800/76 o pow. 0,1083 ha, opisana w księdze wieczystej Kw Nr OP1L/00030435/9. Dla przedmiotowej nieruchomości decyzją Burmistrza Olesna nr III-7331/121/09 z dnia 29.01.2010 roku zmienionej decyzją nr III.6730.156.2013 z dnia 14.01.2014 roku ustalone zostały warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością lokalizacji funkcji usługowej w parterze wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Wartość nieruchomości: 17 100,00 zł netto, cena wywoławcza: 12 000,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Nabywca pokrywa 100% kosztów poniesionych przez Gminę w toku postępowania zmierzającego do zbycia przedmiotowej nieruchomości, wynoszących 1 419,09 zł, a także pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej. Termin zagospodarowania: 3 lata. Data I przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 07.10.2014 roku.
3.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Boroszowie, oznaczona numerem geodezyjnym działki 801/76 o pow. 0,1038 ha, opisana w księdze wieczystej Kw Nr OP1L/00030435/9. Dla przedmiotowej nieruchomości decyzją Burmistrza Olesna nr III-7331/121/09 z dnia 29.01.2010 roku zmienionej decyzją nr III.6730.156.2013 z dnia 14.01.2014 roku ustalone zostały warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością lokalizacji funkcji usługowej w parterze wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Wartość nieruchomości: 16 400,00 zł netto, cena wywoławcza: 11 500,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Nabywca pokrywa 100% kosztów poniesionych przez Gminę w toku postępowania zmierzającego do zbycia przedmiotowej nieruchomości, wynoszących 1 419,09 zł, a także pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej. Termin zagospodarowania: 3 lata. Data I przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 07.10.2014 roku.
 
Przetargi odbędą się 30 grudnia 2014 roku o godz.: ad 1) 1000, ad 2) 1030, ad 3) 1100 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 23 grudnia 2014 r., przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
 
Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.
 
Olesno, dnia 18 listopada 2014 roku
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Oleśnie
Informację wytworzyła lub za treść odpowiada: Agnieszka Rosół
Data wytworzenia: 2014-11-19
Metryczka
  • opublikowano:
    19-11-2014 14:53
    przez: Agnieszka Rosół
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×