Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup i dostawa serwera

nowa podstrona, dodana 2014-04-04

 

Podmiot udostępniający: Gmina Olesno
 za treść odpowiada: Hubert Piątek
Data wytworzenia: 04/04/2014

 

 

 

 

Olesno, dn. 02.04.2014 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Nr IX.AS.271.01.14

 

Zakup i dostawa serwera 

I. Zamawiający.

 

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwera KSAT

2.      Zakres zamówienia:

Obudowa:

Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji minimum 8 dysków 2.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli.

Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników.

Płyta główna:

Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów dwu, cztero, sześcio, ośmio i dziesięcio, i dwunastordzeniowe posiadająca minimum 24 sloty na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 1.5TB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC.

Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.

Procesor:

Dwa procesory ośmiordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 659 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej

Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera.

Pamięć RAM:

Minimum 64 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości taktowania minimum 1866 Mhz

Sloty PCI Express:

Funkcjonujące sloty PCI Express: minimum dwa sloty x16 generacji 3 połowy wysokości, minimum jeden slot x8 połowy wysokości

Wbudowane porty:

 Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub

Karta graficzna:

Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli

Interfejsy sieciowe:

Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+  - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+

Kontroler dyskowy:

Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 512MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Wewnętrzna pamięć masowa:

Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera.

Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności minimum 600GB SAS 10k RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 5

Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w dwa jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 2GB każdy z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Napęd optyczny:

Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD

Bezpieczeństwo i system diagnostyczny:

- Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.
- Zintegrowany z płytą główną moduł TPM

- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

Chłodzenie i zasilanie:

Minimum siedem wewnętrznych redundantnych wentylatorów typu Hot Plug. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy.

Karta zarządzająca:

Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45  lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność :

- komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45

- podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging

- wbudowana diagnostyka

- wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych

- dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń

- monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

- zdalna instalacja systemów operacyjnych

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

- zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii

- integracja z Active Directory

- wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury

- udostępnianie wirtualnej konsoli

- autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH)

- możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie

- wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

- automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej
- możliwość partycjonowania wbudowanej pamięci flash na minimum dwie partycje po 4GB każda.

Gwarancja:

Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat.

W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie  producenta serwera o spełnieniu tego warunku.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.

Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim.

Certyfikaty:

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty)

Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: termin zakończenia 25.04.2014 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 11.04.2014 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do 11.30.

2.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – pok. 114 Mała Sala Narad.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu spełnią Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia;

-     warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę serwera o wartości zamówienia przynajmniej 20000 złotych.

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      Sytuacji ekonomicznej i technicznej.

 

VI. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt. V.

1.            Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

2.             Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3.             Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 2) dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na swojej stronie internetowej.

2.      Protokół z rozstrzygnięcia zaproszenia zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

3.      Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

1.      Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.      Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

X. Dodatkowe informacje.

 

1.      Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:

2.      Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Hubert Piątek – administrator sieci Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 101 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 498 w godz. 07.30-15.00;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 07.30 – 15.00.

3.      Zamawiający przyjmuje wszelkie zapytania w formie pisemnej w godzinach urzędowania, faksem oraz drogą elektroniczną (nr faksu oraz adres poczty elektronicznej tak jak w pkt 1.1)

4.      Wykonawca powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie ceny. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe.

 

XI. Załączniki

 

1.      Formularz ofertowy

2.      Wykaz dostaw

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.

 

Administrator Sieci

 

Hubert Piątek

 

Olesno, dnia 11.04.2014 r.

 

IX-AS.271.01.14

Protokół postępowania

 

W dniu 28.01.2014 r. Administrator Sieci ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Zakup i dostawa serwera

 

Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

 

Wartość szacunkowa zamówienia: 26000,00 zł

 

Słownik CPV: 48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

 

Termin składania ofert upłynął dnia 11.04.2014 r. o godz. 10.30, do tego dnia wpłynęła  1 oferta (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

COCON Systemy Komputerowe

Grzegorz Korzeniewski

46-300 Olesno, ul. Krasickiego 32/1

21.060,00/25.903,80

 

Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.

 

Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-AS.271.01.14, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 1 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Metryczka
  • opublikowano:
    04-04-2014 12:51
    przez: Kamil Brzęczek
  • zmodyfikowano:
    14-04-2014 11:43
    przez: Kamil Brzęczek
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×