Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.:Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie w ramach zadania Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie - Koźlu i Oleśnie

nowa podstrona, dodana 2014-02-03

 

Podmiot udostępniający: Gmina Olesno
za treść odpowiada: Krzysztof Dydyna
Data wytworzenia: 03/04/2014

 

 

 

Olesno, dn. 03.04.2014 r.

Zapytanie ofertowe

 

Nr IX-III.271.06.14

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

Zakres zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będą usługi polegające na sprawowaniu pełnobranżowgo kompleksowego nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji o nazwie: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie – Koźlu i Oleśnie” oraz budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej dla terenów przyległych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie

 

Zakres robót objętych nadzorem inspektorskim obejmuje:

Roboty określone w pkt.1.1

1)Mikrotuneling z rur kamionkowych Ø200 mm                           1390 mb

2)Przewiert sterowany Ø 355,6 mm                                                      155,5 mb

3)Przeciąganie rur  PVC-U Ø 200                                                         155,5 mb

4)Montaż rur kielichowych z PVC-U Ø 200 mm                          1485,5 mb

5)Montaż rur kielichowych PVC-U Ø 160 mm                            66,2 mb

6)Montaż studni rewizyjnych  typu BS Ø 1200mm                                  83 szt.

7)Przewiert sterowany z PEHD Ø 280 mm                                            105 mb

8)Przeciąganie rur z PEHD Ø 110 mm                                      105 mm

9)Przewiert sterowany z PEHD Ø 110 mm                                            24 mb

10)Przewiert sterowany z PEHD Ø 200mm                                           47 mb

11)Przeciąganie rury przewodowej PEHD Ø90 mm                                47 mb

12)Montaż rur.z PEHD Ø 110                                                   25 mb

13)Montaż rur. z PEHD Ø 90 mm                                                         1518,2 mb

14)Przepompownie z polimerobetonu o śr. 1200mm  łącznie z armaturą wg dokumentacji bud.-wyk. – szt. 4

15) Studnie komory zasuw z kręgów żelbetowych o śr. 1200mm łącznie z armaturą wg. dokumentacji bud.-wyk.

16) Układu sterowania i monitorowania pracy przepompowni w technologii GSM

17) Przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej zasilającej i zabezpieczającej

18) Ogrodzenia terenu przepompowni (przęsła ogrodzeniowe wys. 1,5m i dł.2,0m oraz brama wjazdowa szer. 4,0m)

19) Przyłączy wodociągowych (zgodnie z dokumentacją)

20) Wykonania nawierzchni terenu przepompowni z kostki brukowej bet. o gr. 8cm

21)Połączenie sieci wodociągowej w ul. Gorzowskiej z siecią wodociągową przy ul. Częstochowskiej w Świerczu (ul.Leśna) z PEHD  Ø 160 mm ,wraz z uzbrojeniem 3168,0 mb

 

Roboty określone w pkt. 1.2

1)Sieć z PVC-U Ø 200 mm                                                      764,0 mb

2)Odgałęzienia z PVC-U Ø 160 mm                                          611,0 mb

3)Ilość odgałęzień                                                                    73 szt

4)Przewiert sterowany rury stal.Ø273mm                                   441,0 mb

5)Przeciąganie rur z PVC-U Ø160 mm                           441,0 mb

6)Montaż studni rewiz.betonowych Ø 1200mm               37 szt

7)Montaż studni inspekc. Z PVC/PP Ø315 mm              65 szt

8)Wykonanie przydomowej przepomp.ścieków               1 kpl.

9(Rurociąg ciśnieniowy z PEHD Ø50 mm                                  14,0 mb

 

Do obowiązków Inspektora nadzoru należy:

 Pełny zakres czynności określonych ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1409 z póź. zm.) w szczególności: a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej; b) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. e) Sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do inspekcji technicznych i odbioru końcowego; sprawdzania dokumentacji powykonawczej; f) Podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych; g) Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur; h) Sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe; potwierdzenie gotowości do ich odbioru, dokonanie odbioru; i) Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy; j) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji. Trudności winny być przesyłane do Zamawiającego droga pisemną. k) Składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania realizacji Zadania oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych co najmniej raz na 1 miesiąc. Każdy Raport powinien zawierać co najmniej: - wykaz robót rozpoczętych i zakończonych w danym okresie; - analiza procentowa wykonywanych robót ; - informacje o robotach planowanych na następny okres sprawozdawczy; - siły, środki, sprzęt Wykonawcy robót budowlanych biorących udział w realizacji Zadania, dane dotyczące podwykonawców; - informacje dotyczące realizacji robót nadzorowanych przez Wykonawcę z uwzględnieniem aspektów BHP, kontroli jakości, aprobat technicznych, gwarancji na materiały i urządzenia; - zgodność postępu robót ze Szczegółowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym z opisem ewentualnych pojawiających się trudności oraz zastosowanych środkach zaradczych; - krótki i rzeczowy opis problemów powstałych w trakcie wykonywania robót wraz z propozycją działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania; - dokumentację fotograficzną na płycie CD (minimum 10 zdjęć obejmujących cały plac budowy) przebiegu aktualnie prowadzonych prac i przedkładanie tej dokumentacji Zamawiającemu w formie cyfrowej (pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie TIFF lub RAW, które muszą być wykonane w jakości umożliwiającej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczości min. 300 dpi, rozdzielczość matrycy 12mln pikseli) wymaga się, aby fotografie były ostre, wykonane przy dużej głębi ostrości, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy. Zdjęcia wraz z opisami. l) Dokonanie analizy i zatwierdzanie Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego; m) Uczestniczenie w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron; n) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym, w Szczegółowym Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie; o) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przestrzegania zasad i przepisów w zakresie podwykonawstwa określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a inwestorem; p) Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji; q) W przypadku wyniknięcia po zakończeniu realizacji umowy kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi; r) Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu s) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w całym okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych; t) Posiadanie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez wszystkich Inspektorów Nadzoru przez cały okres realizacji umowy,

3. Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania, przy czym w trakcie jego realizacji Wykonawca jest obowiązany do  pobytu na terenie budowy gwarantującego jej prawidłową realizacje przynajmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego lub Kierownika budowy.

3 Sprawdzenia pod względem technicznym  formalnym i rachunkowym złożonych przez Wykonawcę kosztorysów.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Realizacja przedsięwzięcia dla którego ustanawia się nadzór inwestorski powinna zakończyć się najpóźniej 31.01.2015 r., jednakże zobowiązanie Inspektora wygaśnie po upływie terminu gwarancji robót budowlanych.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 11.04.2014 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem tj. do godz. 11.30.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu spełnią Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Posiadania wiedzy i doświadczenia;

-           warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi nadzoru inwestycyjnego dotyczącego robót będących przedmiotem zamówienia (kanalizacja sanitarna oraz wodociąg) o wartości nie mniejszej niż 3 mln złotych każda.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-           warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, wraz z informacjami na temat jej uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej;

- drogowej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

wraz z informacjami na temat zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

Sytuacji ekonomicznej i technicznej.

 

VI. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt. V.

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (odpis z właściwej izby w oraz kopia uprawnień w specjalnościach wymaganych przy realizacji nadzorowanej inwestycji, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania).

Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 3) głównych usług wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Protokół z rozstrzygnięcia zaproszenia zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 d niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Piotr Wrześniak inspektor ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

Zamawiający przyjmuje wszelkie zapytania w formie pisemnej w godzinach urzędowania; faksem oraz drogą elektroniczną (nr faksu oraz adres poczty elektronicznej tak jak w pkt 1.1)

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie ceny ofertowej, tak aby obejmowała pełen zakres prac. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe.

           

XI. Załączniki

Formularz ofertowy.

Wykaz osób.

Wykaz usług.

Projekt umowy.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki,

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska.

 

 

Krzysztof Dydyna

           

 

 

Olesno, dnia 22.04.2014 r.

 

IX-III.271.06.14

Protokół postępowania

 

W dniu 03.04.2014 r. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Pełnobranżowy kompleksowy nadzór inwestorski w czasie realizacji inwestycji o nazwie: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie – Koźlu i Oleśnie”

 

Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

 

Wartość szacunkowa zamówienia: 41.051,04/50.492,77 zł

 

Słownik CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 

Termin składania ofert upłynął dnia 11.04.2014 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęła  1 ważna oferta (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN

mgr inż. Andrzej Stańkowski

46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18

24.000,00 / 29.520,00

 

Druga oferta wpłynęła po upływie terminu składania ofert w związku z czym Zamawiający odesłał ją Wykonawcy bez otwierania.

 

Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.

 

Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-III.271.06.14, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 1 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN mgr inż. Andrzej Stańkowski, 46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Metryczka
  • opublikowano:
    03-04-2014 13:04
    przez: Kamil Brzęczek
  • zmodyfikowano:
    23-04-2014 14:22
    przez: Kamil Brzęczek
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×