Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie robót remontowych budynku ZWiK w Oleśnie

nowa podstrona, dodana 2014-04-28

 

Podmiot udostępniający: ZWiK Olesno
za treść odpowiada: Gerard Ligus
Data wytworzenia: 28/04/2014

 

 

 

 

 

Olesno, dn. 28.04.2014

 

K.ZP- 271.06.14

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie robót remontowych budynku ZWiK w Oleśnie

 

I. Zamawiający.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kanalizacji w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (034) 358-24-76, fax. (034) 358-24-76

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

Poczta elektroniczna:

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych budynku warsztatowo – biurowo – socjalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie przy ul. Lublinieckiej 3a.

Zakres robót obejmuje w szczególności: roboty murarskie, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian budynku, rozbiórka piwnicy i stropu nad piwnicą.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

Gwarancja na w/w zakres robót: 36 miesięcy.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: sześć tygodni od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Roboty remontowe budynku ZWiK w Oleśnie”, w terminie do 14.05.2014.2014 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pokój nr 1– pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2014.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

Wypełniony formularz ofertowy.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Kosztorys ofertowy.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

Zamawiający informuje, że wynagrodzeniem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34 / 358-24-21 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730– 1500.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro.

 

 

IX. Załączniki:

Formularz ofertowy.

Wykaz osób.

Przedmiar robót.

Dokumentacja techniczna.

 

 

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

 

Olesno, dnia 16.05.2014 r.

 

Nr K ZP-271.06.14

 

Protokół z zapytania ofertowego

 1. W dniu 28.04.2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie robót remontowych budynku ZWiK w Oleśnie
 2. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/
 3. Wartość szacunkowa całości zamówienia: 22.931,20/28.205,38 (netto/brutto).
 4. Słownik CPV:

45262700-8 Przebudowa budynków

45262800-9 Rozbudowa budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w  budynkach

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 14.05.2014 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło 5 ofert (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

 

1

Zakład Usługowy Malarstwo – Tapeciarstwo Zdzisław Kukuła

46-300 Olesno, ul. Wronczyńska 37

18.152,48/22.327,55

2

Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Andrzej Gabrysiak

42-700 Lubliniec, ul. Przemysłowa 3

21.409,97/26.334,25

3

RATROM Roman Rataj,

46-300 Wysoka 80

19.427,40/23.908,00

4

ZHU PRZEMKO Przemysław Broczkowski

42-161 Starokrzepice, ul. Oleska 7

21.626,90/26.601,09

5

Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Kłonowski

46-20 Kluczbork, Krasków 121a

21.062,23/25.906,54

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego Nr K ZP-271.06.14, do wykonania wszystkich zadań częściowych została wybrana oferta nr  1 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Zakład Usługowy Malarstwo – Tapeciarstwo Zdzisław Kukuła,

46-300 Olesno, ul. Wronczyńska 37

 

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

Metryczka
 • opublikowano:
  28-04-2014 14:56
  przez: Kamil Brzęczek
 • zmodyfikowano:
  16-05-2014 11:27
  przez: Kamil Brzęczek
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×