Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Prace dekarskie na budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Domu Harcerza oraz Dworcowej 13

nowa podstrona, dodana 2014-04-17

 

Podmiot udostępniający: Gmina Olesno
za treść odpowiada: Roman Kokot
Data wytworzenia: 17/04/2014

 

 

 

 

 

 

Olesno, dn. 16.04.2014 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Nr IX-IV.271.08.14

 

Prace dekarskie na budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Domu Harcerza oraz Dworcowej 13.

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu prac dekarskich na trzech obiektach w Oleśnie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik do zapytania.

Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).

Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 25.04.2014 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pok. 114 Mała Sala Narad.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

Kosztorysy ofertowe.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Protokół z postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania i zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

IX. Dodatkowe informacje.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

Zamawiający przyjmuje wszelkie zapytania w formie pisemnej w godzinach urzędowania, faksem oraz drogą elektroniczną (nr faksu oraz adres poczty elektronicznej tak jak w pkt 1.1)

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

Zaleca się, wszystkim biorącym udział w postępowaniu dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.

 

XI Załączniki

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wykaz osób

Przedmiar robót

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

 

Olesno, dn. 24.04.2014 r.

 

Nr IX-IV.271.07.14

 

Modyfikacja zapytania ofertowego

 

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi postępowania pn. Prace dekarskie na budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Domu Harcerza oraz Dworcowej 13, Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji przedmiaru robót dotyczącego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pieloka 21.

Nowy przedmiar został zamieszczony na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl/

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje że przesunięty zostaje termin otwarcia ofert na dzień 28.04.2014 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

 

Roman Kokot

 

 

Nr IX-IV.271.08.14

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Prace dekarskie na budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Domu Harcerza oraz Dworcowej 13.” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W trakcie sprawdzania kosztorysów ofertowych złożonych w przedmiotowym postępowaniu  okazało się, że na etapie sporządzania dokumentacji technicznej wystąpiły błędy w obmiarach powierzchni dachów: budynku domu harcerza oraz budynku przy ul. Dworcowej 13. Błędy te uniemożliwiają dokonanie oceny ofert.

Ponadto Zamawiający w treści zapytania ofertowego nie zamieścił istotnej informacji dotyczącej budynku przy ul. Dworcowej 13. Obiekt ten jest budynkiem mieszkalnym, w związku z czym wszelkie roboty remontowe na nim wykonywane objęte są inną stawką podatkową (8%) niż w przypadku pozostałych dwóch obiektów (23%).

Mając na uwadze powyższe, w duchu zasad równego traktowania wykonawców oraz jawności i przejrzystości postępowania Zamawiający postanowił tak jak w sentencji.  

Zamówienie zostanie niezwłocznie powtórzone.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    17-04-2014 14:53
    przez: Kamil Brzęczek
  • zmodyfikowano:
    16-05-2014 13:13
    przez: Kamil Brzęczek
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×