Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno

nowa podstrona, dodana 2014-04-17
 

Podmiot udostępniający: Gmina Olesno
Informację wytworzył: Kamil Brzęczek
Data wytworzenia: 17/04/2014

 

 

 

 

 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno
Numer ogłoszenia: 85651 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są dwa zadania: Zadanie częściowe nr 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Sowczyce, ul. Oleska Zadanie częściowe nr 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świercze. 3.2 Zakres robót obejmuje m.in.: Zadanie częściowe nr 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Sowczyce, ul. Oleska Roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz wykonanie zjazdów, oczyszczenie rowów wykonanie oznakowania. Zadanie częściowe nr 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świercze. Roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz wykonanie zjazdów, oczyszczenie rowów wykonanie oznakowania. 3.3 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej, przekrojach konstrukcyjnych stanowiących załączniki do siwz. 3.4 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 3.5 Gwarancja: 60 miesięcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na poszczególne zadania częściowe w wysokości: 12.0000 słownie (dwanaście tysięcy) zadanie częściowe nr 1 8.000,00 słownie (osiem tysięcy) zadanie częściowe nr 2 8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia; Zamówienie częściowe nr 1: - warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty w zakresie robót drogowych o wartości co najmniej 500.000 złotych każda. Zamówienie częściowe nr 2: - warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty w zakresie robót drogowych o wartości co najmniej 300.000 złotych każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia; - warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, wraz z informacjami na temat jej uprawnień budowlanych w specjalności drogowej wraz z informacjami na temat zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. - warunek spełnią wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy) zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy) zł. dla zamówienia częściowego nr 1 oraz 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy) zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy) zł. dla zamówienia częściowego nr 2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Formularz ofertowy 8. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy. 9. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian niniejszej umowy. 2. Zmiany mogą dotyczyć: - terminu wykonania robót w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w przepisach o podatkach, - zmiany osób występujących po stornie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania, 3. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.05.2014 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków FOGR..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Sowczyce, ul. Oleska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót: Roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz wykonanie zjazdów, oczyszczenie rowów wykonanie oznakowania.3.3 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej, przekrojach konstrukcyjnych stanowiących załączniki do siwz. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Gwarancja: 60 miesięcy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świercze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót: Roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz wykonanie zjazdów, oczyszczenie rowów wykonanie oznakowania. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej, przekrojach konstrukcyjnych stanowiących załączniki do siwz. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Gwarancja: 60 miesięcy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 08.05.2014 r.

 

Nr IX.271.10.14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1:

REMOST, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j.,

46-300 Olesno, ul. Wielkie przedmieście 26

Zadanie częściowe nr 2:

REMOST, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j.,

46-300 Olesno, ul. Wielkie przedmieście 26

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Zadanie częściowe nr 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

92,99

2

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX,

Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

75,37

3

HUCZ sp. z o.o., sp. k.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

84,08

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

TOMBUD, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

78,97

5

Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu

51-171 Wrocław, ul. P. Czajkowskiego 11/13

51,87

6

REMOST, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j.,

46-300 Olesno, ul. Wielkie przedmieście 26

100

 

 

Zadanie częściowe nr 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

93,50

2

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX,

Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

79,78

3

HUCZ sp. z o.o., sp. k.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

94,18

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

TOMBUD, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

96,89

5

Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu

51-171 Wrocław, ul. P. Czajkowskiego 11/13

65,40

6

REMOST, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j.,

46-300 Olesno, ul. Wielkie przedmieście 26

100

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno
Numer ogłoszenia: 113907 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85651 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są dwa zadania: Zadanie częściowe nr 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Sowczyce, ul. Oleska Zadanie częściowe nr 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świercze. 3.2 Zakres robót obejmuje m.in.: Zadanie częściowe nr 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Sowczyce, ul. Oleska Roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz wykonanie zjazdów, oczyszczenie rowów wykonanie oznakowania. Zadanie częściowe nr 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świercze. Roboty ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz wykonanie zjazdów, oczyszczenie rowów wykonanie oznakowania. 3.3 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej, przekrojach konstrukcyjnych stanowiących załączniki do siwz. 3.4 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 3.5 Gwarancja: 60 miesięcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany ze środków FOGR.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Sowczyce, ul. Oleska.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REMOST, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j., 46-300 Olesno, ul. Wielkie przedmieście 26, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 469312,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 204483,77

 • Oferta z najniższą ceną: 204483,77 / Oferta z najwyższą ceną: 394185,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świercze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REMOST, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j., 46-300 Olesno, ul. Wielkie przedmieście 26, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 317417,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 180582,48

 • Oferta z najniższą ceną: 180582,48 / Oferta z najwyższą ceną: 276108,48

 • Waluta: PLN.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Metryczka
 • opublikowano:
  17-04-2014 15:33
  przez: Kamil Brzęczek
 • zmodyfikowano:
  27-05-2014 15:38
  przez: Kamil Brzęczek
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×