Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę na terenie Gminy Olesno.

nowa podstrona, dodana 2014-04-22

 

Podmiot udostępniający: Gmina Olesno
za treść odpowiada: Krzysztof Dydyna
Data wytworzenia: 22/04/2014

 

 

Olesno, dn. 22.04.2014 r.

 

Nr IX-III.271.05.14

 

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę na terenie Gminy Olesno.

 

I. Zamawiający.

 

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie inwentaryzacji na około 2200 posesjach zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę  na terenie Gminy Olesno.

Zakres zamówienia:

- inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę.

- określenie pojemności oraz szczelności inwentaryzowanych zbiorników bezodpływowych.

- sprawdzenie sposobu postępowania z nieczystościami ciekłymi i osadami  z przydomowych oczyszczalni

Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inwentaryzację należy sporządzić w wersji papierowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania.), elektronicznej  i w formacie edytowalnym w trzech egzemplarzach.

 

CPV:

72319000-4 Usługi dostarczania danych

 

III. Termin wykonywania zamówienia.

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.

 

IV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno”, w terminie do 30.04.2014 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Wypełniony formularz ofertowy (wyłącznie wg załącznika nr 1 do zapytania).

Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wyłącznie wg załącznika nr 2 do zapytania).

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu odpowiednich uprawnień umożliwiających wykonywanie zamówienia. (wyłącznie wg załącznika nr 3 do zapytania).

 

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególniona w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.    

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 0730-1500;

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 0730 – 1500.

 

IX. Załączniki

 

Formularz ofertowy.

Wykaz osób.

Oświadczenie.

Wzór formularza inwentaryzacji

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

Olesno, dn. 27.05.2014 r.

 

Nr IX-III.271.05.14

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 Euro pn.: „Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę na terenie Gminy Olesno” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił jak w sentencji.

 

 

 

Burmistrz Olesna

 

Sylwester Lewicki

Metryczka
  • opublikowano:
    22-04-2014 12:24
    przez: Kamil Brzęczek
  • zmodyfikowano:
    29-05-2014 09:58
    przez: Kamil Brzęczek
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×