Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Remont pomieszczenia w suterenie lokalu użytkowego w Oleśnie przy ul. Dworcowej 13a

nowa podstrona, dodana 2014-09-29
 

Podmiot udostępniający: Gmina Olesno
za treść odpowiada: Roman Kokot
Data wytworzenia: 29/09/2014

 

 

 

 

 

Olesno, dn. 25.09.2014 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Nr IX-IV.271.13.14

 

Remont pomieszczenia w suterenie lokalu użytkowego w Oleśnie przy ul. Dworcowej 13a

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na remoncie pomieszczenia w suterenie lokalu użytkowego w Oleśnie przy ul. Dworcowej 13a.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania.

Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).

Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 06.10.2014 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem (11:30).

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pok. 114 Mała Sala Narad.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

Kosztorys ofertowy szczegółowy.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Protokół z postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania i zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

IX. Dodatkowe informacje.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

Zamawiający przyjmuje wszelkie zapytania w formie pisemnej w godzinach urzędowania, faksem oraz drogą elektroniczną (nr faksu oraz adres poczty elektronicznej tak jak w pkt 1.1)

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

Zaleca się, wszystkim biorącym udział w postępowaniu dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.

 

XI Załączniki

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wykaz osób

Przedmiar robót

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

 

 

IX-IV.271.13.14

Protokół postępowania

 

W dniu 29.09.2014 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Remont pomieszczenia w suterenie lokalu użytkowego w Oleśnie przy ul. Dworcowej 13a

Wartość szacunkowa zamówienia: 8.844,84/10.879,15

Słownik CPV:

45330000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45450000-6 Roboty budowlano wykończeniowe, pozostałe

Termin składania ofert upłynął dnia 06.10.2014 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęły  2 oferty (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Zakład Usługowy

Malarstwo – Tapeciarstwo Zdzisław Kukuła

46-300 Olesno, ul. Wronczyńska 37

6.631,20/8.156,38

2

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane RATROM

Roman Rataj 46-300 Wysoka 80

6.500,07/7.995,09

 

Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego IX-IV.271.13.14, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

 

RATROM Roman Rataj, 46-300 Wysoka 80

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Metryczka
  • opublikowano:
    29-09-2014 08:14
    przez: Kamil Brzęczek
  • zmodyfikowano:
    10-10-2014 13:53
    przez: Kamil Brzęczek
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×