Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Oleśnie

nowa podstrona, dodana 2014-09-26
 

Podmiot udostępniający: ZWiK Olesno
Informację wytworzył: Kamil Brzęczek
Data wytworzenia: 26/09/2014

 

 

 

 

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Oleśnie


Numer ogłoszenia: 204717 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Olesno , ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3582484, faks 034 3582421.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Oleśnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Oleśnie. 3.1.1. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej z rur betonowych Ø 200 mm o długości -64,90 m i Ø 300 o długości - 39,60 m za pomocą rękawa bezszwowego pokrytego warstwą poliuretanu i nasączonego dwuskładnikową żywicą epoksydową. Niedopuszczalne jest stosowanie żywic poliestrowych. Rękaw będzie nasączony bezpośrednio przed wprowadzeniem do kanału. Zamawiający wymaga zastosowania automatycznego i dynamicznego sposobu mieszania żywic, zamontowanego na ogrzewanym kontenerze, w którym są co najmniej zbiorniki żywic, pompa mieszająca i zestaw aplikujący związaną żywicą. Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic. 3.1.2 Renowacja studni rewizyjnych chemią budowlaną Ø 1000 mm- szt. 4; o łącznej głębokości -6,47 m. 3.2. Szczegółowy zakres robót obciążających wykonawcę: 3.2.1. Materiał, grubość wykładziny, wartość sztywności obwodowej, moduł sprężystości dobierze Wykonawca na podstawie przeprowadzonych obliczeń statycznych i dynamicznych, od obciążeń i warunków pracy kanału, jego stanu technicznego z uwzględnieniem odpowiednich współczynników bezpieczeństwa. 3.2.2 Parametry rękawa po utwardzeniu: - kolor jednolity na całej długości, - moduł sprężystości E= min. 2400 N/mm2 - sztywność obwodowa 2 kN/m2 3.2.3. Kanał po renowacji powinien zachować parametry hydrauliczne. Zmniejszenie istniejących średnic kanałów nie może być większe niż 5%. 3.2.4. Zastosowany do renowacji materiał (żywica) musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawaną remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w przestrzeń pomiędzy rurą remontowaną a zamontowaną wykładziną. 3.2.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego. 3.2.6 W przypadku uszkodzenia kanału przy wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykopowej ich przebudowy. 3.2.7.Przepompowywanie ścieków z odcinka położonego wyżej 3.2.8. Niezbędne roboty towarzyszące w tym odwodnieniowe i czyszczenie kanału 3.2.9. Czynności związane z zajęciem pasa drogowego i opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu 3.2.10.Wykonanie udokumentowanej na płycie CD, DVD- inspekcji telewizyjnej kanałów przed i po renowacji. 3.2.11. Dostarczenie Polskich Norm, deklaracji zgodności, Aprobat Technicznych, certyfikatów dotyczących zastosowanych materiałów i technologii do renowacji kanałów. 3.2.12. Ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie robót na sieci kanalizacyjnej oraz obiektach kanalizacyjnych, w szczególności dotyczy to prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 3.2.13. Wykonanie wszystkich innych czynności niewymienionych powyżej, a niezbędnych do zakończenia całości robót. Zamawiający wymaga zastosowania żywic bezskurczowych - w wypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia rękawa i do ponownego jego montażu przy użyciu żywic bezskurczowych. 3.3 Zamawiający zaleca dokonania wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty. 3.4 Wymagania dotyczące gwarancji: 3.4.1. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 3 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 3.4.2. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będę z należyta starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia. 3.4.3. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 3.4.4. Okres gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będę również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 3.4.5. Okres gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadająco najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wystawców Gwarancji i Wykonawcę. 3.4.6. Karta i warunki gwarancji będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty będące przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą rękawa bezszwowego pokrytego warstwą poliuretanu i nasączonego dwuskładnikową żywicą epoksydową o wartości o wartości co najmniej kosztorysu ofertowego brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże dysponowanie następującym sprzętem: - kamera do przeglądu kanałów (minimum 1 szt.); - system układania i utwardzania rękawa (minimum 1 szt.); - samobieżny robot do wycinania zaślepionych przykanalików (minimum 1 szt.) - samobieżny robot do renowacji metodą iniekcji (minimum 1 szt.).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, wraz z informacjami na temat uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz informacji dotyczących zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do izby lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

9. Formularz ofertowy 10. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy. 11. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian niniejszej umowy. 2. Zmiany mogą dotyczyć: - terminu wykonania robót w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, - zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania, - poprawy omyłki 3. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiajacego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Zamawiajacego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (nie dotyczy).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kierownik ZWIK

Gerard Ligus

 

Olesno, dn. 21.10.2014 r.

 

Nr K.ZP.271.09.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (034) 358 24 84, fax  (034) 358 24 21

REGON: 150601677, NIP: 576-14-49-495

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich  w Oleśnie

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

TECH – KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji

Adam Wojciechowski, 55-200 Oława, Gać 71

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa ilość punktów 100

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Punkty

1

Oferta odrzucona

2

TECH – KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji

Adam Wojciechowski, 55-200 Oława, Gać 71

100

3

CONS CONTROL SYSTEM Marcin Kupiec

66-016 Czerwieńsk, ul. Klonowa 3

85,78

4

UNIMARK Sp. z o.o.,

34-100 Wadowcie, ul. Niwy 38

86,73

 

Kierownik ZWIK

Gerard Ligus

 

 

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Oleśnie
Numer ogłoszenia: 358346 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204717 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Olesno, ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3582484, faks 034 3582421.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Oleśnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Oleśnie. 3.1.1. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej z rur betonowych Ø 200 mm o długości -64,90 m i Ø 300 o długości - 39,60 m za pomocą rękawa bezszwowego pokrytego warstwą poliuretanu i nasączonego dwuskładnikową żywicą epoksydową. Niedopuszczalne jest stosowanie żywic poliestrowych. Rękaw będzie nasączony bezpośrednio przed wprowadzeniem do kanału. Zamawiający wymaga zastosowania automatycznego i dynamicznego sposobu mieszania żywic, zamontowanego na ogrzewanym kontenerze, w którym są co najmniej zbiorniki żywic, pompa mieszająca i zestaw aplikujący związaną żywicą. Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic. 3.1.2 Renowacja studni rewizyjnych chemią budowlaną Ø 1000 mm- szt. 4; o łącznej głębokości -6,47 m. 3.2. Szczegółowy zakres robót obciążających wykonawcę: 3.2.1. Materiał, grubość wykładziny, wartość sztywności obwodowej, moduł sprężystości dobierze Wykonawca na podstawie przeprowadzonych obliczeń statycznych i dynamicznych, od obciążeń i warunków pracy kanału, jego stanu technicznego z uwzględnieniem odpowiednich współczynników bezpieczeństwa. 3.2.2 Parametry rękawa po utwardzeniu: - kolor jednolity na całej długości, - moduł sprężystości E= min. 2400 N/mm2 - sztywność obwodowa 2 kN/m2 3.2.3. Kanał po renowacji powinien zachować parametry hydrauliczne. Zmniejszenie istniejących średnic kanałów nie może być większe niż 5%. 3.2.4. Zastosowany do renowacji materiał (żywica) musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawaną remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w przestrzeń pomiędzy rurą remontowaną a zamontowaną wykładziną. 3.2.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego. 3.2.6 W przypadku uszkodzenia kanału przy wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykopowej ich przebudowy. 3.2.7.Przepompowywanie ścieków z odcinka położonego wyżej 3.2.8. Niezbędne roboty towarzyszące w tym odwodnieniowe i czyszczenie kanału 3.2.9. Czynności związane z zajęciem pasa drogowego i opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu 3.2.10.Wykonanie udokumentowanej na płycie CD, DVD- inspekcji telewizyjnej kanałów przed i po renowacji. 3.2.11. Dostarczenie Polskich Norm, deklaracji zgodności, Aprobat Technicznych, certyfikatów dotyczących zastosowanych materiałów i technologii do renowacji kanałów. 3.2.12. Ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie robót na sieci kanalizacyjnej oraz obiektach kanalizacyjnych, w szczególności dotyczy to prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 3.2.13. Wykonanie wszystkich innych czynności niewymienionych powyżej, a niezbędnych do zakończenia całości robót. Zamawiający wymaga zastosowania żywic bezskurczowych - w wypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia rękawa i do ponownego jego montażu przy użyciu żywic bezskurczowych. 3.3 Zamawiający zaleca dokonania wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty. 3.4 Wymagania dotyczące gwarancji: 3.4.1. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 3 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 3.4.2. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będę z należyta starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia. 3.4.3. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 3.4.4. Okres gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będę również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 3.4.5. Okres gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadająco najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wystawców Gwarancji i Wykonawcę. 3.4.6. Karta i warunki gwarancji będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TECH - KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski, 55-200 Oława, Gać 71, jw., 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90126,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 87594,74

 • Oferta z najniższą ceną: 84841,05 / Oferta z najwyższą ceną: 102107,90

 • Waluta: PLN.

Kierownik ZWiK

Gerard Ligus

Metryczka
 • opublikowano:
  26-09-2014 11:59
  przez: Kamil Brzęczek
 • zmodyfikowano:
  14-09-2016 12:32
  przez: Kamil Brzęczek
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×