Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług dydaktyczno - wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 Oleśnie

nowa podstrona, dodana 2014-09-12

 

Podmiot udostępniający: Gmina Olesno
Informację wytworzył: Kamil Brzęczek
Data wytworzenia: 12/09/2014

 

 

 

 

 

Świadczenie usług dydaktyczno - wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 Oleśnie w ramach projektu Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości
Numer ogłoszenia: 195057 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dydaktyczno - wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 Oleśnie w ramach projektu Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 Oleśnie. 2. Projekt Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 3. Jedną godzinę lekcyjną należy traktować jako 45 minut. 4. Wykonawca wykonywać będzie powierzone mu obowiązki w czasie określonym łączną liczbą godzin zajęć. Wykonawca wykonywać będzie powierzone mu obowiązki zgodnie z programem i planem zajęć, który sporządzi i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 36.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę oraz dołączy wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.: a) spełniających wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1207 z późn. zm.), b) w stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciel kontraktowy, c) doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia częściowego,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Formularz ofertowy; 7. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w następujących przypadkach: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy: 1) na etapie realizacji zamówienia zmiana nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych wypadkach losowych, na okres zdarzenia losowego np. choroby. 2) zmiana nauczyciela wskazanego w ofercie Wykonawcy wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: - Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego opisując zdarzenie losowe, o którym mowa w ppkt 1, - Wykonawca wskaże nowego nauczyciela, który musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż wymagane w SIWZ oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych, a także nie jest karany za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe; - Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę wykładowcy lub egzaminatora. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie był w stanie przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2014 godzina 08:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 3.3 Projekt Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 237 h; Przewidywana ilość uczniów: 50;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ 2: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 115 h; Przewidywana ilość uczniów: 20;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ 3: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z fizyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 68 h; Przewidywana ilość uczniów: 38;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: CZĘŚĆ 4: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z fizyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 34 h; Przewidywana ilość uczniów: 18;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: CZĘŚĆ 5: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z chemii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 68 h; Przewidywana ilość uczniów: 38;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: CZĘŚĆ 6: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z chemii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 34 h; Przewidywana ilość uczniów: 18;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: CZĘŚĆ 7: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z biologii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 68 h; Przewidywana ilość uczniów: 38;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: CZĘŚĆ 8: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z biologii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 34 h; Przewidywana ilość uczniów: 18;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: CZĘŚĆ 9: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 140 h; Przewidywana ilość uczniów: 40;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: CZĘŚĆ 10: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 70 h; Przewidywana ilość uczniów: 20;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: CZĘŚĆ 11: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 140 h; Przewidywana ilość uczniów: 40;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: CZĘŚĆ 12: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 70 h; Przewidywana ilość uczniów: 20;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: CZĘŚĆ 13: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 68 h; Przewidywana ilość uczniów: 30;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: CZĘŚĆ 14: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 34 h; Przewidywana ilość uczniów: 15;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: CZĘŚĆ 15: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z matematyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 46 h; Przewidywana ilość uczniów: 14;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: CZĘŚĆ 16: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z matematyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 22 h; Przewidywana ilość uczniów: 6;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: CZĘŚĆ 17: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z fizyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 46 h; Przewidywana ilość uczniów: 14;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: CZĘŚĆ 18: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z fizyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 22 h; Przewidywana ilość uczniów: 6;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: CZĘŚĆ 19: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z chemii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 46 h; Przewidywana ilość uczniów: 14;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: CZĘŚĆ 20: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z chemii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 22 h; Przewidywana ilość uczniów: 6;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: CZĘŚĆ 21: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z biologii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 46 h; Przewidywana ilość uczniów: 14;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: CZĘŚĆ 22: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z biologii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 22 h; Przewidywana ilość uczniów: 6;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: CZĘŚĆ 23: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 88 h; Przewidywana ilość uczniów: 27;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: CZĘŚĆ 24: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 44 h; Przewidywana ilość uczniów: 13;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: CZĘŚĆ 25: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 88 h; Przewidywana ilość uczniów: 27;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: CZĘŚĆ 26: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 44 h; Przewidywana ilość uczniów: 13;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: CZĘŚĆ 27: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia o następującej tematyce: zajęcia poznawcze z własnej predyspozycji, zajęcia lokalne - zapotrzebowanie na rynku pracy, pułapka niespełnionych marzeń zawodowo, moje środowisko lokalne, warsztaty - nasz produkt wizytówką regionu, piszemy biznesplan, dotacje unijne dla kogo, nasze przedsiębiorstwo - samo zatrudnienie, rolnik to też zawód, zwód przyszłości - zapotrzebowanie, niepowodzenia zawodowe i edukacyjne. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 40; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 78 h;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: CZĘŚĆ 28: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia o następującej tematyce: zajęcia poznawcze z własnej predyspozycji, zajęcia lokalne - zapotrzebowanie na rynku pracy, pułapka niespełnionych marzeń zawodowo, moje środowisko lokalne, warsztaty - nasz produkt wizytówką regionu, piszemy biznesplan, dotacje unijne dla kogo, nasze przedsiębiorstwo - samo zatrudnienie, rolnik to też zawód, zwód przyszłości - zapotrzebowanie, niepowodzenia zawodowe i edukacyjne. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 20; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 39 h;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: CZĘŚĆ 29: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć i porad psychologicznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia o następującej tematyce: warsztaty psychologiczne - pedagogiczne, warsztaty terapeutyczne dla uczniów trudnych (Dom Dziecka), warsztaty przeciwdziałania uzależnieniom Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 33; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 149 h;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: CZĘŚĆ 30: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć i porad psychologicznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia o następującej tematyce: warsztaty psychologiczno - pedagogiczne, warsztaty przeciwdziałania uzależnieniom. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 7; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 31 h;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: CZĘŚĆ 31: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim i średnim z orzeczeniem z poradni pedagogiczno - psychologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia oligofrenoterapeutyki. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 8; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 528 h;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: CZĘŚĆ 32: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim i średnim z orzeczeniem z poradni pedagogiczno - psychologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia oligofrenoterapeutyki. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 8; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 528 h.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: CZĘŚĆ 33: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla ucznia autystycznego w lekkim stopniu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 1; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 70 h;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: CZĘŚĆ 34: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla ucznia słabo widzącego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia tyflopedagogiki. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 1; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 35 h;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: CZĘŚĆ 35: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. angielskiego - native speaker dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 10 h;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: CZĘŚĆ 36: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. niemieckiego - muttersprachler dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 10 h;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 17.09.2014 r.

 

Nr IX.EFS.01.14

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.EFS.01.14 pt.: Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że  w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej  dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmieniony zostaje:

§ 3siwz pkt 3.2 :

 

Jest:

CZĘŚĆ 31: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim i średnim z orzeczeniem z poradni pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

W zakres zamówienia wchodzą zajęcia oligofrenoterapeutyki.

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość uczniów: 8;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 528 h;

 

CZĘŚĆ 32: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim i średnim z orzeczeniem z poradni pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

W zakres zamówienia wchodzą zajęcia oligofrenoterapeutyki.

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość uczniów: 8;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 528 h;

 

CZĘŚĆ 33: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla ucznia autystycznego w lekkim stopniu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość uczniów: 1;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 70 h;

 

CZĘŚĆ 34: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla ucznia słabo widzącego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

W zakres zamówienia wchodzą zajęcia tyflopedagogiki.

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość uczniów: 1;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 35 h;

 

CZĘŚĆ 35: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. angielskiego – native speaker dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 10 h;

 

CZĘŚĆ 36: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. niemieckiego - muttersprachler dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 10 h;

 

Ma być:

CZĘŚĆ 31: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim i średnim z orzeczeniem z poradni pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

W zakres zamówienia wchodzą zajęcia oligofrenoterapeutyki.

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość uczniów: 8;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 528 h;

 

CZĘŚĆ 32: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla ucznia autystycznego w lekkim stopniu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość uczniów: 1;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 70 h;

 

CZĘŚĆ 33: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla ucznia słabo widzącego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

W zakres zamówienia wchodzą zajęcia tyflopedagogiki.

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość uczniów: 1;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 35 h;

 

CZĘŚĆ 34: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. angielskiego – native speaker dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 10 h;

 

CZĘŚĆ 35: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. niemieckiego - muttersprachler dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

 

Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel;

Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 10 h;

 

§ 5.1 3)

Jest:

Uwaga:

Wykonawca składający ofertę na zadanie częściowe nr 32 powinien ponadto wykazać, że osoba realizująca przedmiot zamówienia posiada:

- studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki,

- co najmniej 5 letni staż pracy.

Wykonawca składający ofertę na zadanie częściowe nr 34 powinien ponadto wykazać, że osoba realizująca przedmiot zamówienia posiada:

- studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki,

- co najmniej 5 letni staż pracy.

Ma być:

Uwaga:

Wykonawca składający ofertę na zadanie częściowe nr 31 powinien ponadto wykazać, że osoba realizująca przedmiot zamówienia posiada:

- studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki,

- co najmniej 5 letni staż pracy.

Wykonawca składający ofertę na zadanie częściowe nr 33 powinien ponadto wykazać, że osoba realizująca przedmiot zamówienia posiada:

- studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki,

- co najmniej 5 letni staż pracy.

 

Poprawiona wersja siwz została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 195057 - 2014 data 12.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, fax. 034 3597283.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
 • W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 36..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 35..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: CZĘŚĆ 31: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim i średnim z orzeczeniem z poradni pedagogiczno - psychologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia oligofrenoterapeutyki. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 8; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 528 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: CZĘŚĆ 32: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim i średnim z orzeczeniem z poradni pedagogiczno - psychologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia oligofrenoterapeutyki. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 8; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 528 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: CZĘŚĆ 31: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim i średnim z orzeczeniem z poradni pedagogiczno - psychologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia oligofrenoterapeutyki. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 8; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 528 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: CZĘŚĆ 31 oraz CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: CZĘŚĆ 32 to jedno i to samo zadanie częściowe, którego powielenie jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: CZĘŚĆ 33: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla ucznia autystycznego w lekkim stopniu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 1; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 70 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: CZĘŚĆ 32: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla ucznia autystycznego w lekkim stopniu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 1; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 70 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: CZĘŚĆ 34: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla ucznia słabo widzącego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia tyflopedagogiki. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 1; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 35 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: CZĘŚĆ 33: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla ucznia słabo widzącego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą zajęcia tyflopedagogiki. Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość uczniów: 1; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 35 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: CZĘŚĆ 35: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. angielskiego - native speaker dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 10 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: CZĘŚĆ 34: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. angielskiego - native speaker dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 10 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: CZĘŚĆ 36: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. niemieckiego - muttersprachler dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 10 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: CZĘŚĆ 35: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. niemieckiego - muttersprachler dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana liczba osób świadczących usługę: min. 1 nauczyciel; Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi: 10 h;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 17.09.2014 r.

Nr IX.EFS.01.14

 

Pytania do siwz.

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania pn.: Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” następującej treści:

 

Pytanie nr 1

W związku zamówieniem o świadczenie usług edukacyjnych zwracam się z pytaniem odnośnie specyfikacji zamówienia.

Czy w przypadku prowadzenia poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego przez psychologa, musi on także posiadać stopień co najmniej nauczyciela kontraktowego, by spełniać kryteria udziału w przetargu, czy też w tym przypadku nie jest to konieczne?

 

Odpowiedź na pytanie.

 

Tak, osoba prowadząca zajęcia psychologiczno – pedagogiczne musi posiadać stopień co najmniej nauczyciela kontraktowego, zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 08.10.2014 r.

 

Nr IX.EFS.01.14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Nr zadania

częściowego

Nazwa Wykonawcy

2

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska, 31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

4

Mariusz Jaguś, 46-331 Radłów, ul. Kolorowa 9

5

Iwona Kula, 46-300 Olesno, ul. Opolska 34

6

Małgorzata Skoczylas, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 18

7

Kamila Włóczyk, 46-300 Olesno, ul. Młyńska 13

8

Katarzyna Jurczyk, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/66

9

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska, 31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

10

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska, 31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

11

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska, 31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

12

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska, 31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

14

Klaudia Gajdecka, 46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Kluczborska 43

16

SOLID CONSULTING, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

18

Mariusz Jaguś, 46-331 Radłów, ul. Kolorowa 9

19

Iwona Kula, 46-300 Olesno, ul. Opolska 34

20

Małgorzata Skoczylas, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 18

21

Kamila Włóczyk, 46-300 Olesno, ul. Młyńska 13

22

Katarzyna Jurczyk, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/66

23

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska, 31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

24

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska, 31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

25

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska, 31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

26

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska, 31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

27

Anna Hiller - Janik, 42-200 Częstochowa, ul. Szczecińska 6

28

Alicja Tyrała, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 10/70

29

Anna Janik, 42-141 Przystajń, Kostrzyna 38

30

Alicja Tyrała, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 10/70

32

Katarzyna Kleszcz, 46-300 Olesno, ul. Dworcowa 10/2

33

Anna Winter, 41-141 Przystajń, ul. Kolejowa 15

34

Jolanta Kwitoń, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 4/13

35

Ewa Wystalska, 42-141 Przystajń, ul. Nowa 41

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie (uzasadnienie wyboru)

Najniższa cena/Najwyższa liczba punktów: 100

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Zadanie częściowe nr 2

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

41,00

4715,00

100

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,00

5060,00

93,18

3

SOLID CONSULTING 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

41,90

4818,50

97,85

4

Oferta odrzucona

-

-

-

5

Oferta odrzucona              

-

-

-

 

Zadanie częściowe nr 4

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

42,00

1428,00

95

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,90

1526,60

88,86

3

Mariusz Jaguś, 46-331 Radłów, ul. Kolorowa 9

39,90

1356,60

100

 

Zadanie częściowe nr 5

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

42,50

2890,00

97,64

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,85

3049,80

92,53

3

Iwona Kula, 46-300 Olesno, ul. Opolska 34

41,50

2822,00

100

 

Zadanie częściowe nr 6

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

43,00

1462,00

97,67

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,95

1528,30

93,43

3

Małgorzata Skoczylas, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 18

42,00

1428,00

100

 

Zadanie częściowe nr 7

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

41,50

2822,00

93,97

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,85

3049,80

86,95

3

Kamila Włóczyk, 46-300 Olesno, ul. Młyńska 13

39,00

2652,00

100

 

Zadanie częściowe nr 8

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

42,50

1445,00

98,82

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,89

1526,26

93,56

3

Katarzyna Jurczyk, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/66

42,00

1428,00

100

 

Zadanie częściowe nr 9

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Ośrodek Nauczanie Języków Obcych „Języki Świata”

Katarzyna Anna Kowalczuk,

15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49

39,80

5572,00

96,73

2

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

38,50

5390,00

100

3

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,20

6188,00

87,10

4

Oferta odrzucona

 

 

 

5

Oferta odrzucona

 

 

 

6

SOLID CONSULTING 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

41,90

5866,00

91,88

7

Oferta odrzucona

 

 

 

8

Oferta odrzucona

 

 

 

9

Oferta odrzucona

 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 10

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

38,60

2702,00

100

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,80

3136,00

86,16

3

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

41,90

2933,00

92,12

4

Marzena Hrabia – Latocha,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51/1

42,00

2940,00

91,90

 

Zadanie częściowe nr 11

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

39,60

5544,00

100

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,20

6188,00

89,59

3

Oferta odrzucona

 

 

 

4

Oferta odrzucona

 

 

 

5

Oferta odrzucona

 

 

 

6

Oferta odrzucona

 

 

 

7

Oferta odrzucona

 

 

 

8

SOLID CONSULTING 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

41,90

5866,00

94,51

 

 

Zadanie częściowe nr 12

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

39,70

2779,00

100

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,80

3136,00

88,61

3

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

41,90

2933,00

94,74

4

Oferta odrzucona

 

 

 

5

Oferta odrzucona

 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 14

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju,

Jakub Michałowski,  60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,95

1528,30

93,43

2

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

49,50

1683,00

84,84

3

Klaudia Gajdecka,

46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Kluczborska 43

42,00

1428,00

100

 

Zadanie częściowe nr 16

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

43,00

946,00

97,44

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju,

Jakub Michałowski,  60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,90

987,80

92,40

3

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

41,90

921,80

100

4

Oferta odrzucona

 

 

 

5

Oferta odrzucona

 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 18

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

42,50

935,00

98,82

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,95

988,90

93,43

3

Mariusz Jaguś, 46-331 Radłów, ul. Kolorowa 9

42,00

924,00

100

 

Zadanie częściowe nr 19

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

43,40

1996,40

95,62

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,89

2064,94

92,44

3

Iwona Kula, 46-300 Olesno, ul. Opolska 34

41,50

1909,00

100

 

Zadanie częściowe nr 20

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

43,80

963,60

95,89

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,95

988,90

93,43

3

Małgorzata Skoczylas, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 18

42,00

924,00

100

 

Zadanie częściowe nr 21

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

42,00

1932,00

98,80

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,80

2060,80

92,63

3

Kamila Włóczyk, 46-300 Olesno, ul. Młyńska 13

41,50

1909,00

100

 

Zadanie częściowe nr 22

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

42,50

935,00

98,82

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,95

988,90

93,43

3

Katarzyna Jurczyk, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/66

42,00

924,00

100

 

Zadanie częściowe nr 23

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

38,00

3344,00

100

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,70

3933,60

85,01

3

Oferta odrzucona

 

 

 

4

Oferta odrzucona

 

 

 

5

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

41,90

3687,20

90,69

6

Oferta odrzucona

 

 

 

7

Oferta odrzucona

 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 24

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

38,50

1694,00

100

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,60

1962,40

86,32

3

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

41,90

1843,60

91,88

4

Marzena Hrabia – Latocha,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51/1

42,00

1848,00

91,66

 

 

Zadanie częściowe nr 25

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

39,00

3432,00

100

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,70

3933,60

87,24

3

Oferta odrzucona

 

 

 

4

Oferta odrzucona

 

 

 

5

Oferta odrzucona

 

 

 

6

Oferta odrzucona

 

 

 

7

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

41,90

3687,20

93,07

 

Zadanie częściowe nr 26

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

39,50

1738,00

100

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,60

1962,40

88,56

3

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

41,90

1843,60

94,27

4

Oferta odrzucona

 

 

 

5

Oferta odrzucona

 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 27

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,50

3471,00

93,25

2

Firma Szkoleniowa VEEPROFEX Piotr Józefowicz,

46-146 Domaszewice, ul. Kolejowa 13

60,00

4680,00

69,16

3

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

47,50

3705,00

87,36

4

Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa,

45-061 Opole, ul. Katowicka 39 lok. 319

60,00

4680,00

69,16

5

Anna Hiller - Janik, 42-200 Częstochowa, ul. Szczecińska 6

41,50

3237,00

100

 

Zadanie częściowe nr 28

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,65

1741,35

94,06

2

Firma Szkoleniowa VEEPROFEX Piotr Józefowicz,

46-146 Domaszewice, ul. Kolejowa 13

60,00

2340,00

70

3

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

47,50

1852,50

88,42

4

Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa, 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 lok. 319

60,00

2340,00

70

5

Alicja Tyrała, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 10/70

42,00

1638,00

100

 

Zadanie częściowe nr 29

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,20

6585,80

93,89

2

Firma Szkoleniowa VEEPROFEX Piotr Józefowicz,

46-146 Domaszewice, ul. Kolejowa 13

43,00

6407,00

96,51

3

Anna Janik, 42-141 Przystajń, Kostrzyna 38

41,50

6183,50

100

4

SOLID CONSULTING

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

42,50

6332,50

97,64

5

AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska,

 42-217 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 15

42,00

6258,00

98,80

 

Zadanie częściowe nr 30

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,75

1387,25

81,56

2

Firma Szkoleniowa VEEPROFEX Piotr Józefowicz,

46-146 Domaszewice, ul. Kolejowa 13

43,00

1333,00

84,88

3

SOLID CONSULTING 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

42,50

1317,50

85,88

4

AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska,

 42-217 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 15

42,00

1302,00

86,90

5

Alicja Tyrała, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 10/70

36,50

1131,50

100

 

Zadanie częściowe nr 32

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,85

3139,50

66,73

2

Katarzyna Kleszcz, 46-300 Olesno, ul. Dworcowa 10/2

41,50

2095,00

100

3

SOLID CONSULTING 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kard. Wyszyńskiego 95

57,90

4053,00

51,69

 

Zadanie częściowe nr 33

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Anna Winter, 41-141 Przystajń, ul. Kolejowa 15

41,50

1452,50

100

 

Zadanie częściowe nr 34

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Jolanta Kwitoń, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 4/13

41,50

415,00

100

 

Zadanie częściowe nr 35

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Ewa Wystalska, 42-141 Przystajń, ul. Nowa 41

41,50

415,00

100

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 08.10.2014 r.

 

Nr IX.EFS.01.14

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1)

 

W związku z ofertą złożoną w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” Zamawiający informuje, że w zadanie częściowe nr 1: „Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 (tj. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

 

Uzasadnienie faktyczne

           W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert o takiej samej cenie. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. Żaden z wykonawców nie złożył oferty dodatkowej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 08.10.2014 r.

 

Nr IX.EFS.01.14

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 13)

 

W związku z ofertą złożoną w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” Zamawiający informuje, że w zadanie częściowe nr 13: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 (tj. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

 

Uzasadnienie faktyczne

           W postępowaniu zostały złożone 2 oferty o takiej samej cenie. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. Żaden z wykonawców nie złożył oferty dodatkowej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 08.10.2014 r.

 

Nr IX.EFS.01.14

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 15)

 

W związku z ofertą złożoną w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” Zamawiający informuje, że w zadanie częściowe nr 15: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z matematyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 (tj. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

 

Uzasadnienie faktyczne

           W postępowaniu zostały złożone 2 oferty o takiej samej cenie. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. Żaden z wykonawców nie złożył oferty dodatkowej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 08.10.2014 r.

 

Nr IX.EFS.01.14

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 31)

 

W związku z ofertą złożoną w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” Zamawiający informuje, że w zadanie częściowe nr 31: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim i średnim z orzeczeniem z poradni pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 (tj. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

 

Uzasadnienie faktyczne

           W postępowaniu zostały złożone 2 oferty o takiej samej cenie. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. Żaden z wykonawców nie złożył oferty dodatkowej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 09.10.2014 r.

 

Nr IX.EFS.01.14

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Nr zadania

częściowego

Nazwa Wykonawcy

3

Waldemar Król, 46-300 Olesno, ul. Łysika 9/39

17

Henryk Kucharczyk, 46-300 Olesno, ul. Magnoliowa 15

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie (uzasadnienie wyboru)

Najniższa cena/Najwyższa liczba punktów: 100

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Zadanie częściowe nr 3

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska,

31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

41,50

2822,00

98,79

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,90

3053,20

91,31

3

Henryk Kucharczyk, 46-300 Olesno, ul. Magnoliowa 15

41,50

2822,00

98,79

4

Waldemar Król, 46-300 Olesno, ul. Łysika 9/39

41,00

2788,00

100

 

Zadanie częściowe nr 17

lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa

Cena

(całość)

Punkty

1

Centrum Szkoleniowe OKSJON Anna Tomaszewska, 31-534 Kraków, al. Daszyńskiego 7/16

42,00

1932,00

97,61

2

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,

60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51

44,85

2063,10

91,41

3

Henryk Kucharczyk, 46-300 Olesno, ul. Magnoliowa 15

41,00

1886,00

100

4

Waldemar Król, 46-300 Olesno, ul. Łysika 9/39

41,50

1909,00

98,79

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

Olesno, dn. 27.10.2014 r.

Nr IX.EFS.01.14

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania pn.:

Świadczenie usług dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2  Oleśnie w ramach projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości

W związku z odstąpieniem Wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający informuje, że  zadania częściowe:

- nr 2: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie;

- nr 9: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie;

- nr 10: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie;

- nr 11: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie;

- nr 12: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie;

- nr 16: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z matematyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie;

- nr 23: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie;

- nr 24: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie;

- nr 25: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie;

- nr 26: Świadczenie usługi dydaktyczno – wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie;

Zostały unieważnione.

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia pub­licznego”.

Przyznanie wyłącznej kompetencji Prezesowi UZP do wzruszania zawartych już umów, nie powinno ograniczać możliwości Zamawiających niedopuszczenia do ich zawarcia przez unieważnienie postępowania, w razie stwierdzenia, iż jest ono obarczone takimi poważnymi i nieusuwalnymi wadami, wpływającymi na ważność umowy w sprawie zamówienia publicznego, choć wykraczającymi poza dyspozycje przepisów art. 146 ust. 1 pkt 1-6 ustawy. (KIO 2660/11).

Uzasadnienie faktyczne

           Wykonawca wybrany do realizacji w/w zadań częściowych odstąpił od podpisania umowy.

Biorąc pod uwagę  fakt, że w dniu 21.10.2014 r. upłynął termin związania z ofertą Zamawiający nie ma możliwości wykonania czynności ponownego oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, dlatego postanawia postępowanie unieważnić.

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Świadczenie usług dydaktyczno - wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 Oleśnie w ramach projektu Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości
Numer ogłoszenia: 228037 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195057 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dydaktyczno - wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 Oleśnie w ramach projektu Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, psychologiczno - pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 Oleśnie. 2. Projekt Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 3. Jedną godzinę lekcyjną należy traktować jako 45 minut. 4. Wykonawca wykonywać będzie powierzone mu obowiązki w czasie określonym łączną liczbą godzin zajęć. Wykonawca wykonywać będzie powierzone mu obowiązki zgodnie z programem i planem zajęć, który sporządzi i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z fizyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Waldemar Król, 46-300 Olesno, ul. Łysika 9/39, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2788,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2788,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3053,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z fizyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariusz Jaguś, 46-331 Radłów, ul. Kolorowa 9, jw., 46-331 Radłów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1356,60

 • Oferta z najniższą ceną: 1356,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1526,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z chemii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Kula, 46-300 Olesno, ul. Opolska 34, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2822,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2822,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3049,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z chemii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Skoczylas, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 18, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1428,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1528,30

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z biologii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kamila Włóczyk, 46-300 Olesno, ul. Młyńska 13, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2652,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2652,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3049,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z biologii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Jurczyk, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/66, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1428,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1526,26

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Klaudia Gajdecka, 46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Kluczborska 43, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1428,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1683,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z fizyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Henryk Kucharczyk, 46-300 Olesno, ul. Magnoliowa 15, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1909,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1909,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2063,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z fizyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariusz Jaguś, 46-331 Radłów, ul. Kolorowa 9, jw., 46-331 Radłów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 924,00

 • Oferta z najniższą ceną: 924,00 / Oferta z najwyższą ceną: 988,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z chemii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Kula, 46-300 Olesno, ul. Opolska 34, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1909,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1909,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2064,94

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z chemii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Skoczylas, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 18, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 924,00

 • Oferta z najniższą ceną: 924,00 / Oferta z najwyższą ceną: 988,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z biologii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kamila Włóczyk, 46-300 Olesno, ul. Młyńska 13, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1909,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1909,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2060,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z biologii dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Jurczyk, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/66, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 924,00

 • Oferta z najniższą ceną: 924,00 / Oferta z najwyższą ceną: 988,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Hiller - Janik, 42-200 Częstochowa, ul. Szczecińska 6, jw., 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3237,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3237,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4680,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Tyrała, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 10/70, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1638,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1638,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2340,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 29   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć i porad psychologicznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Janik, 42-141 Przystajń, Kostrzyna 38, jw., 42-141 Przystajń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7450,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6183,50

 • Oferta z najniższą ceną: 6183,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6585,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 30   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć i porad psychologicznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Tyrała, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 10/70, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1131,50

 • Oferta z najniższą ceną: 1131,50 / Oferta z najwyższą ceną: 1387,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 32   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla ucznia autystycznego w lekkim stopniu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Kleszcz, 46-300 Olesno, ul. Dworcowa 10/2, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2095,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2095,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4053,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 33   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla ucznia słabo widzącego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Winter, 41-141 Przystajń, ul. Kolejowa 15, jw., 42-141 Przystajń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2450,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1452,50

 • Oferta z najniższą ceną: 1452,50 / Oferta z najwyższą ceną: 1452,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 34   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. angielskiego - native speaker dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Kwiatoń, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 4/13, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 415,00

 • Oferta z najniższą ceną: 415,00 / Oferta z najwyższą ceną: 415,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 35   

Nazwa: Świadczenie usługi dydaktyczno - wyrównawczej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z j. niemieckiego - muttersprachler dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Wystalska, 42-141 Przystajń, ul. Nowa 41, jw., 42-141 Przystajń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 415,00

 • Oferta z najniższą ceną: 415,00 / Oferta z najwyższą ceną: 415,00

 • Waluta: PLN.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Metryczka
 • opublikowano:
  12-09-2014 12:21
  przez: Kamil Brzęczek
 • zmodyfikowano:
  29-10-2014 14:54
  przez: Kamil Brzęczek
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×