Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

                                                                       Pan/Pani

                                                                        ……………………………..

                                                                        Radny/a Rady Miejskiej

                                                                        w  O l e ś n i e

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  na  dzień 30 grudnia 2019 r. o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

XX  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2020 r. (zał. nr 1)

a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
o projekcie uchwały budżetowej;

c)  odczytanie opinii i wniosków Komisji przez jej Przewodniczących lub Zastępców,

d)  przedstawienie stanowiska Burmistrza Olesna do opinii i wniosków poszczególnych Komisji,

e)   dyskusja nad wnioskami Komisji,

f)   głosowanie każdego wniosku osobno,

g)   głosowanie całej uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 3)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 5)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ścieków. (zał. nr 6)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno. (zał. nr 7)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/214/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (zał. nr 8)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Olesno w roku szkolnym 2019/2020. (zał. nr 9)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok. (zał. nr 10)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym. (zał. nr 11)
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  18-12-2019 14:42
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 22915
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl