Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Edukacji

Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika:

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w § 10 ust. 3, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644)
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, o zawarciu umowy pracodawcy są zobowiązani zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku  pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Zawiadomienie wraz z kopią umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, zawierające: dane pracodawcy, dane młodocianego pracownika, formę praktycznej nauki zawodu oraz okres na jaki została zawarta umowa, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Olesno może otrzymać pracodawca, który złoży do Burmistrza Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112, wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego  pracownika  przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.

2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.

4. Kopię dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzającego zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika.

5. Kopię umowy o pracę  i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia  2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013, s.9).

W związku z powyższym pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zobowiązany jest przedstawić następujące informacje:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1543),
 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 362                z poźn. zm.)

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i zgodnie z art. 122 ust. 2 wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym  36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Informacji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela Pani Żaneta Halska, tel. 34 350 91 69 lub 34 359 78 41-44 wew. 130.

DOCoswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis.doc
DOCwniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika.doc
DOCzawiadomienie-o-zawarciu-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem.doc
XLSformularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xls
DOCOświadczenie-status-pracodawcy.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-02-2015
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  26-02-2015 11:57
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  07-08-2019 11:58
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 3638
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×