Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia 2019

PDFZarządzenie Nr 1.2019 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Olesno 2019r..pdf
PDFZarządzenie Nr 2.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019r..pdf
PDFZarządzenie Nr 3.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf
PDFZarządzenie Nr 4.2019 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 5.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie nr 6.2019 w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 7.2019 w sprawie powolania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFZarządzenie Nr 8.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy skladania dokumentów na rok szkolny 2019-2020.pdf
PDFZarządzenie Nr 9.2019 w sprawie zmiany planu finasowego budzetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 10.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich w Gminie Olesno.docx
PDFZarządzenie Nr 11.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno organ. pozarządowym i podmiotom, na realizację zadań publ. w drodze otwartych konkursów ofert.pdf
PDFZarządzenie Nr 12.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 13.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf
PDFZarządzenie Nr 14.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 15.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 16.2019 w sprawie zminy budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 17.2019 w sprawie wewnętrznego przepływu informacji w sprawach związanych z realizacją obowiązków Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.pdf
DOCXZarządzenie Nr 18.2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach..docx
PDFZarządzenie Nr 19.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
DOCZarządzenie Nr 20.2019 w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 8.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.doc
DOCXZarządzenie Nr 21.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem.docx
PDFZarządzenia Nr 22.2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości komunalnych.pdf
PDFZarządzenie Nr 23.2019 w sprawie ogloszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu pomocy....pdf
PDFZarządzenie Nr 24.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie wpierania.pdf
DOCZarządzenie Nr 25.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olesno w 2019 r.DOC
DOCXKARTA OCENY do zarządzenia 25.2019.docx
PDFZarządzenie Nr 26.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf
PDFZarzzenie nr 27.2019 w sprawie bezpieczeństywa informacji w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf
DOCXZarządzenie Nr 28.2019 w sprawie połączenia obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie.docx
DOCZarządzenie Nr 29.2018 w sprawie zasad i kwot dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych.doc
DOCXZarządzenie nr 30.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.docx
DOCXZarządzenie Nr 31.2019 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów......docx
PDFZarządzenie Nr 32.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 33.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.pdf
DOCXZarządzenie Nr 34.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.docx
PDFZarządzenie Nr 36.2019 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie nr 37.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 38.2019 w sprawie powolania zespołu do sporządzenia raportu o stanie Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzeni Nr 40.2019 wsprawie ogloszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkoł podstawowych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Olesno.pdf
DOCXZarządzenie Nr 41.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r..docx
DOCXZARZĄDZENIE NR 42.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.docx
DOCXZARZĄDZENIE NR 43.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.docx
PDFZarządzenie Nr 44.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacjie pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie kultury...pdf
PDFZarządzenie Nr 46.2019 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 48.2019 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomośći.pdf
PDFZarządzenie Nr 49.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 50.2019 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie nr 52.2019 w sprawie wyznaczenia osob do ochrony lokali OKW w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.pdf
PDFZarządzenie Nr 53.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PSP nr 2 w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 55.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.pdf
PDFZarządzenie Nr 56.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w gminie Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 57.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 58.2019 w sprawie rostrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Olesno...pdf
PDFZarządzenie Nr 59.2019 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego.pdf
PDFZarządzenie Nr 60.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 61.2019 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, preznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 62.2019 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf
PDFZarządzenie Nr 63.2019 w sprawie rostrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.....pdf
DOCXZarządzenie Nr 64.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląsk.docx
DOCXZarządzenie Nr 65.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach.docx
DOCXZarządzenie Nr 66.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.docx
PDFZarządzenie Nr 68.2019 w sprawie ogloszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów zespołu szkolno-przedszkolnego i szkoł podstawowych, dla ktorych organem prowadzącym.....pdf
PDFzarządzenie nr 71.2019 Burmistrza Olesna z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie..pdf
PDFzarządzenie nr 72.2019 Burmistrza Olesna z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 73.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2019 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 74.2019 Burmistrza Olesna z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytaln.docx
PDFZarządzenie Nr 75.2019 w sprawie umieszczenia na liście osób zakfalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf
DOCXZarządzenie Nr 76.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązkow dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.docx
PDFZarządzenie Nr 77.2019 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu konczącego służbę przygotowawczą Pana Tomasza Głogowskiego.pdf
PDFZarządzenie Nr 78.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wachowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 79.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach.pdf
PDFZarządzenie Nr 80.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich.pdf
PDFZarządzenie Nr 81.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 83.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 84.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie, najem i dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 85.2019 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Nr 87.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 89.2019 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Olesna nr 103.2017 r. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków......pdf
PDFZarzadzenie Nr 91.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wachowie.pdf 
PDFZarządzenie Nr 92.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach.pdf
PDFZarządzenie Nr 93.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 94.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 95.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie Nr 96.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie Nr 99.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 100.2019 w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania, wzoru karty analizy zadania oraz wzoru listy poparcia stosowanych dla Budżetu Obywatelskiego.docx
PDFZarządzenie nr 101.2019 Burmistrza Olesna z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie..pdf
PDFZarządzenie Nr 102.2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych w wyborach do Sejmu...pdf
PDFZarządzenie Nr 104.2019 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Olesna na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.pdf
DOCXZarządzenie Nr 105.2019 w sprawie odwołania Pani Ewy Płaziuk ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie.docx
DOCXZarządzenie Nr 106.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wachowie.docx
PDFZarządzenie Nr 107.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu RP.pdf
PDFZarządzenie Nr 108.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Bodzanowicach.pdf
PDFZarządzenie Nr 109.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Wojciechowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 110.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PP w Wysokiej.pdf
PDFZarządzenie Nr 111.2019 w sprawie powierzenias stanowiska dyrektora PSP Nr 2 w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 112.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP Nr 3 w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 113.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Sowczycach.pdf
PDFZarządzenie Nr 114.2019 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 115.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarzadzenie nr 116.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 117.2019 w sprawie Regulaminu dostępu do Internetu poprzez sieć Hot Spotów dla Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie nr 118.2019 w sprawie realizacji projektu Dobre przedszkole - lepsza przyszłość.pdf
PDFZarządzenie Nr 119.2019 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie nr 120.2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podrecznikow i materiałów edukacyjncyh....pdf
PDFZarzadzenie Nr 121.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 122.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 123.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok..pdf
PDFZarządzenie Nr 124.2019 w sprawie ustanowienia operatorow informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu i Senatu.pdf
PDFZarządzenie nr 125.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 126.2019 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFZarzadzenie nr 127.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 128.2019 w sprawie Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 129.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2019
  przez: Karolina Wiktor
 • opublikowano:
  17-01-2019 12:38
  przez: Karolina Wiktor
 • zmodyfikowano:
  21-10-2019 14:07
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1528
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×